Reunió del Consell de Presbiteri

El dimecres 9 de juny ha tingut lloc a la sala de la Biblioteca funcional del Seminari la Reunió ordinària del Consell de Presbiteri, presidida pel sr Bisbe.

A les 11 h vam començar resant l’Hora de Tèrcia i després el sr Bisbe ens adreçà la paraula recordant la importància dels temes a tractar. El Secretari del Consell llegí l’Acta de l’anterior Reunió, enviada als Consellers per e-mail. El Vicari General donava successivament la paraula als consellers, seguint l’Ordre del Dia marcat per la Comissió Permanent.

El primer punt tractat feia referència als Efectes i reptes de la Pandèmia en la vida eclesial: s’insistí en el repte de recuperar la normalitat eucarística així com també la formació presencial, tot i valorar positivament la creativitat en l’ús de les noves tecnologies per a suplir dignament l’esforç per la transmissió de la fe. També es destacà la fermesa del servei de Càritas. El sr Bisbe recordà la convocatòria del Papa Francesc d’un “Procés Sinodal” per a tota l’Església a celebrar d’octubre a abril: anuncià la constitució d’una Comissió Diocesana per preparar-ho i suggerí la conveniència d’una Jornada Diocesana de totes les Delegacions a la Catedral coincidint amb l’Obertura Diocesana del Procés Sinodal a l’Església universal.

En el segon punt de l’Ordre del Dia es valorà molt positivament la Carta Pastoral del sr Bisbe “Preparem bé el camí del Senyor” marcant els mínims del treball catequètic pels qui es preparaven a rebre la Primera Comunió. Ha estat una pauta que s’ha seguit amb fidelitat ajudant molt la comunió diocesana. Es comentà la conveniència de Cartes Pastorals semblants.

El tercer punt de l’Ordre del Dia sobre la Carta Apostòlica “Antiquum Ministerium” instituint Ministeris eclesials com p.ex. el de Catequista, tothom es mostrà d’acord en esperar noves Instruccions al respecte.

Finalment la majoria dels Consellers vam compartir taula amb el sr Bisbe al mateix Seminari.

José-Luis Arín Roig
Vicari General

X