Pressa de possessió del nou Degà del Capítol Catedral

CAPÍTOL CATEDRALICI
ELECCIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ
 DEL NOU DEGÀ PRESIDENT
IL·LM.  MN. VÍCTOR MANUEL CARDONA I EIXARCH

M.I. Josep Alanyà i Roig
Canonge arxiver de la Catedral de Tortosa

           Acabat el termini del segon quinquenni del deganat de l’Il·lustríssim. Sr. José-Luis Arín Roig, el Capítol Catedralici, atenent al que disposa el Reglament de Règim Intern del Capítol d’acord amb els vigents Estatuts del Capítol de Canonges de la Santa Església Catedral Basílica de Tortosa, de 14 de desembre de  2010, s’ha reunit en sessió capitular extraordinària el dijous 14 de desembre de 2023 per procedir a l’elecció de nou degà.

En segona votació, ha estat elegit nou Degà President del Capítol l’Il·lm. Sr. Víctor Manuel Cardona i Eixarch, canonge organista i mestre de capella de la Santa Església Catedral. Acceptada l’elecció pel canonge elegit, el secretari del Capítol, M. I., Ramon Font i Peig, complint el que disposen els Estatuts i Reglament canonicals, en data de 14 de desembre, ha comunicat el resultat de l’elecció al Sr. Bisbe de la diócesi. Mons. Sergi Gordo Rodríguez perquè confirmi l’elecció i nomeni nou Degà President l’Il·lm. Sr. Víctor-Manuel Cardona i Eixarch.

El dia 3 de gener de 2024 el bisbe Sergi ha signat el nomenament del nou Degà President del Capítol i l’ha segellat amb el segell episcopal davant  la Vicecancellera-Vicesecretària General del Bisbat Sra. Alba Vilaplana Martín, document que és lliurat a l’Il·lm. Sr. Víctor-Manuel Cardona en l’acte de la presa de possessió.

El dijous 18 de gener de 2024, a la Catedral Basílica de Santa Maria de l’Estrella, amb la presidència del Bisbe Sergi i l’assistència dels capitulars José-Luis Arín, lectoral i degà emèrit; Josep Alanyà, arxiver i director de l’Exposició Permanent Sancta Maria Dertosae; José Maria Membrado, fabriquer;  Ramon Font, secretari; Anastasi Soriano i Emilio Vinaixa,  membres de la Comissió d’Economia; Pasqual Centelles, prefecte de Litúrgia; Francisco Vives, Ramon Labernié, Carlos García i Víctor Manuel Cardona, excusada l’assistència de Francisco García Monforte, penitencier, per malaltia, tots ells revestits amb els hàbits corals, s’ha celebrat l’acte solemne de presa de possessió i inici del ministeri de l’Il·lm. Sr. Víctor-Manuel Cardona com a nou Degà President del Capítol. Hi han participat les autoritats civils de la ciutat de Tortosa, diaques, religiosos, una representació dels preveres diocesans, la família del nou Degà, del Forcall, unida espiritualment la mare en la seva ja avançada edat, el personal de la Cúria diocesana i amics i feligresos de les parròquies de l’Aldea i Camp-redó.

A les 12 hores, a la capella major, entorn de l’altar i davant el retaule gòtic del segle XIV de Santa Maria de l’Estrella, titular de la catedral, ha començat l’acte amb la salutació litúrgica del Bisbe, la lectura de l’acta d’elecció del nou Degà, la comunicació de l’elecció elevada al Bisbe diocesà, i el nomenament episcopal, que ha fet el canonge secretari M. I. Ramon Font. A continuació, el canonge elegit ha fet davant el Bisbe, el Capítol i tots els presents la professió de fe i el jurament de fidelitat, posada la mà dreta damunt els evangelis de Lluc i de Joan, sobre el capítol primer In principio erat Verbum, còdex en pergamí del segle XIV, núm,. 23 de la Biblioteca Capitular, que el canonge arxiver ha dipositat damunt la taula del jurament.

Llegits i signats pel Bisbe i pel nou Degà  els documents de la professió de fe i del jurament de fidelitat, el Prelat l’ha abraçat i l’ha conduït al setial del cor capitular que li correspon amb l’aplaudiment general, que ha continuat mentre els canonges li han anat donant l’abraçada fraternal personal. Després, el Bisbe, el Capítol i el poble fidel han cantat la pregària de l’hora Sexta de l’ofici litúrgic seguint els textos del full imprès per a la celebració. Després de la capítula, text breu de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia, 5, 16-17, el Bisbe Sergi ha pronunciat la següent homilia:

“Estimats canonges del Capítol Catedral, preveres i diaques assistents, autoritats civils, membres de vida consagrada i fidels laics que sou presents en aquest bell temple, germans i germanes tots en el Senyor:

Estem celebrant un acte eminentment eclesials i pastoral: avui Mn. Víctor Manuel Cardona Eixarch inicia el seu servei com a Degà del capítol de canonges d’aquesta estimada Basílica Catedral de Tortosa. Li hem d’agrair la seva generositat en acceptar aquesta nova missió per a la qual ha estat prèviament elegit pels seus germans canonges en sessió capitular i per a la qual ha estat nomenat per part del bisbe, un servidor.

Alhora, avui agraïm tothom i ben de cor a Mn. Jose Luis Arín Roig tots els anys que ha exercit fidelment el càrrec de Degà del Capítol, pel seu eficaç i bon servei, per la seva generositat i entrega.

A aquest col·legi de sacerdots que és el Capítol li correspon la celebració de les funcions litúrgiques més solemnes a l’Església Catedral  i aquelles tasques que el dret o el Bisbe diocesà li encomanen. En aquest sentit, voldria destacar que el nostre Sínode Diocesà, celebrat durant els anys 1984 a 1988, en el número204 diu que “el Capítol està integrat per preveres destacables per la seva doctrina i integritat de vida”. I que l’Església Catedral ha de ser considerada com a cap i mare de totes les esglésies de la diòcesi. Ha de ser realment  escola i model de pastoral litúrgica, a més de centre i focus cultural religiós important.”

L’Església Catedral, efectivament, és la mare de totes les esglésies de la diòcesi de Tortosa, és l’església del Bisbe diocesà, del pastor de tota la porció del poble de Déu que peregrina aquí. Les celebracions litúrgiques de la Catedral han de ser un model  per a les altres esglésies de la diòcesi per la seva preparació, realització i participació dels fidels, tal com ens demana la constitució del Concili Vaticà II Sacrosanctum Concilium. Em plau agrair el treball molt ben fet del Capítol  per tal d’assolir unes celebracions molt reeixides.

És molt important que totes les persones que visitin la nostra Catedral se sentin sempre molt ben acollides. Una característica del que viu molta gent avui és la soledat, l’aïllament i l’individualisme. L’Església i totes les realitats eclesials, com el nostre Capítol Catedral, hem de tenir una actitud constant d’acolliment de tota persona que necessita ser escoltada i acollida.

Tant Mn. Víctor-Manuel Cardona, nou degà, com Mn. José Luis Arín, degà predecessor, com la resta de canonges membres del Capítol Catedralici, accepteu els encàrrecs com un servei a l’església diocesana, no pas com un honor. Molts de vosaltres, a banda de ser canonges, exerciu altres competències en l’ajuda al Bisbe en el govern de la diòcesi: Vicari General,  Ecònom, Arxiver, Delegat diocesà de Mitjans de Comunicació Social,  Delegat diocesà de Pastoral Vocacional, Delegat diocesà de Vida Consagrada… I tots som molt conscients que tots, però principalment els sacerdots, hem d’imitar el Bon Pastor, que no va venir -com Jesús mateix ens ha dit- a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida. Venim, doncs, a “servir el Senyor amb alegria” (Salm 99,2), i lliurar-nos generosament al servei que la nostra Catedral realitza i ha de realitzar als diocesans i a tots els qui la visiten per pregar, per celebrar la fe i per gaudir de la seva bellesa.

Sou conscients que se us crida a servir al Catedral, que és l’església principal i mare del bisbat, on el Bisbe hi té la seva càtedra. Per això:

La Catedral és signe i imatge de l’església local, unida entorn del seu Bisbe.

La catedral, amb la seva bellesa i esplendor, manifesta una espurna de la suprema bellesa de Déu. I plantada enmig de la ciutat, esdevé un reclam perenne dels valors transcendents.

La Catedral, consagrada al culte diví, congrega pel llarg dels segles una assemblea que comparteix joiosament la fe, que prega i que celebra els sagraments de Crist.

La Catedral, finalment, és escola d’universalitat i de cultura, on tothom, sigui qui sigui i vingui d’on vingui, hi pot trobar una via d’accés a la realitat més profunda de l’home i del món.

Com veieu, em plau molt remarcar la bellesa espiritual que s’expressa a la Catedral quan canonges i fidels escoltem junts la Paraula de Déu, celebrem l’Eucaristia, glorifiquem Déu i preguem junts.

Per explicar la joia d’acollir en comunitat la Paraula de Déu i l’Eucaristia, us comparteixo finalment una tradició d’origen jueu. Quan els nens havien de començar a anar a l’escola per tal d’aprendre a llegir, aquests ploraven molt. Aleshores, un mestre va pensar un recurs: posar una gota de mel sobre cada una de les lletres de l’abecedari que el nen tenia en la seva cartilla. Així, l’esforç d’aprendre a llegir el podien fer acompanyat amb el bon gust de la mel. I va recordar els textos bíblics que parlen del fet que la paraula de Déu és dolça com la mel i que diuen de diverses maneres “tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor”, comparant la Paraula de Déu  amb la dolçor de la mel (Apocalipsi 10,9; Proverbis 16,24; Salms 18,11; 80,17 i 118, 103, etc).

Que el Senyor, la Mare de Déu i tots els sants i santes ajudin el nou Degà  i tots els membres del Capítol en la realització d’aquest servei eclesial.

Amén.

+ Sergi Gordo Rodríguez. Bisbe de Tortosa. Rubricat i segellat amb el  segell episcopal.”

Acabat el cant de Sexta, el Degà emèrit Arín ha pronunciat unes paraules d’acció de gràcies a Déu pels anys de deganat exercits amb la millor col·laboració dels germans capitulars, que ha realçat i agraït, expressant alhora la seva joia pels cinc vincles amb què l’amor del Senyor ha lligat la seva persona i vida amb la Catedral tortosina: hi fou batejat, només néixer, a la pila del papa Luna; hi fou ordenat prevere pel bisbe Ricard Maria Carles; fou creat canonge de la seu pel bisbe Javier Salinas; serví com a rector de la parròquia del Sant Crist i prior de la Reial Arxiconfraria i Cort d’Honor de Nostra Senyora de la Cinta i, finalment, fou elegit Degà del Capítol, càrrec que ha exercit en dos quinquennis consecutius.

A continuació l’Il·lm. Víctor-Manuel Cardona ha llegit aquestes paraules d’inici del servei canonical com a nou Degà:

“Benvolgut Sr. Bisbe, benvolguts companys capitulars, benvolguts germans en el sacerdoci ministerial, benvolguda família, il·lustres autoritats, benvolgudes religioses, benvolguts germans i germanes en Crist Ressuscitat.

Permeteu que, per expressar el que ara visc, prengui tres paraules que va pronunciar Maria i també així em pugui fer partícip del seu Esperit.

1.- Ecce. Aquí estic. Igual que el dia de l’ordenació i com en tantes altres vegades el Senyor m’ha donat a viure, avui també dic: aquí estic. Amb les meves limitacions i pobreses però amb els dons i misericòrdies que el Senyor no para de donar-me. Ajudat per la seva gràcia i amb la maternal protecció de la Mare de Déu, sota el títol de l’Estrella i de la Cinta, torno a dir: aquí estic.

Aquí estic, Sr. Bisbe, companys capitulars, per servir el Senyor, ara d’una manera molt concreta en el ministeri que se’m confia en aquesta Santa Església Catedral, primer temple diocesà, en les tasques que com a capitulars tenim encomanades: la Catedral com a lloc d’anunci de la Paraula, de pregària i culte, de servei de Caritat. Llar de cultura i bellesa, de lloança a Déu per mitjà del patrimoni que ens ha arribat i que és camí per arribar a Déu i per servir els germans.

Aquí estic com tants d’altres també hi han estat. Almenys vull recordar i agrair la tasca i els serveis dels degans que m’han precedit i he conegut i que amb fidelitat i fortalesa han pronunciat l’ecce en el seu moment: l’Il·lustríssim Mn. José Luis Arín, amb qui tinc el goig de col·laborar des de fa  anys, primer com a ecònom diocesà i després també formant part d’aquest Il·lustre Capítol. Els Il·lustríssims Mons. Josep Maria Tomàs, Mons. Manuel Giner, Mons. Manuel Garcia Sancho i Mons. Aurelio Querol (el primer degà que vaig conèixer).

2.- Fiat. Que es faci. En les misses d’aquests dies hem escoltat un fragment tret del primer llibre de Samuel, que pot ser un símbol del moment en què vivim. És de nit. Israel viu com un cec davant Déu. La vida transcorre rutinària, els dies passen i Déu sembla llunyà. La vida del dia a dia l’ha amagat; sembla com si ja no existís i en un temps d’assossec i indolència tampoc ningú no es pregunta per Déu. Malgrat tot, la llàntia de Déu no s’ha apagat i la veu del Senyor crida Samuel que té un cor pur i l’ànima oberta. Altra vegada, Déu es deixa sentir enmig de la indiferència humana. Ell ve a buscar-nos, encara que l’amenacem amb oblidar-lo. Ell roman. Però només pot cridar perquè, enmig de la nit, hi ha un que pot escoltar, no té la vida taponada amb les seves pròpies preocupacions i interessos. Samuel escolta. De l’escolta resulta la crida; i de la crida la missió.

Demanem a Déu que la seva llum tampoc no s’apagui avui i aquí, que també nosaltres i especialment jo el sapiguem escoltar i, escoltant la seva veu, li diguem com Jesús i Maria: fiat, que es faci la teva voluntat.

3.- Magníficat. La meva ànima magnifica el Senyor. Tot és gràcia, do. Per això avui també vull agrair a Déu la seva generositat en cridar-me a la vida i a la fe per mitjà dels meus pares Manuel i Consuelo, els quals recordo de manera especial. Ell espero que, per la misericòrdia de Déu, d’aquesta celebració des del cel, i ella des de casa, que per l’edat no m’ha pogut acompanyar.

Vull agrair a Déu el do de la vocació sacerdotal i el ministeri que m’ha encomanat avui com a Degà del nostre Capítol Catedral. A vostè, Sr. Bisbe, agrair-li la confiança dipositada en mi per exercir aquest càrrec i als meus companys capitulars que han tingut a bé encomanar-me’l.

Benvolguts capitulars, com sempre, seguint l’estil del clergat tortosí que respon a la crida més palesa del Papa Francesc per a la comunió i la sinodalitat, col·laborem amb Crist per construir el Regne des de l’amor profund al Senyor, la fraternitat i la col·laboració entre tots perquè la nostra Catedral sigui un far, on la llum de Déu sempre estigui encesa: cridant a tots, esperant a tots, acollint i donant-se a tots.

Gràcies també a tots els qui m’acompanyeu amb la vostra presència, especialment la família que de Forcall heu volgut venir aquest dia. De tots espero la vostra pregària.

Que el Senyor, com sempre ho fa, pugui seguir mostrant les seves meravelles per mitjà de les nostres pobreses i mancances, però també amb la nostra il·lusió i treball.

Ecce. Fiat. Magnificat.

Acabats els parlaments del Degà emèrit i del nou Degà, que el Bisbe Sergi, els canonges i els presents hem aplaudit vivament, tots, invocant la Mare de Déu en l’advocació de l’Estrella, li hem cantat la Salve, Regina com és costum capitular acabar els actes litúrgics davant la seva imatge.

 

Apèndix documental

Comunicació de l’elecció al Sr. Bisbe de Tortosa

A L’ATENCIÓ DE L’EXCM. I RVDM. SR. BISBE DE TORTOSA

Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe.

Aquest Capítol Catedral, reunit en sessió extraordinària degudament convocada, el dia catorze de desembre de dos mil vint-i-tres a les 11:30h., en la Sala Capitular de la Catedral, d’acord amb el cànon 507,1, amb les facultats i atribucions que els Estatuts vigents reconeixen al Degà, va elegir per a l’ofici de President de la mateixa Corporació, per un quinquenni i per majoria absoluta en segon escrutini, al M. I. Víctor Manuel Cardona Eixarch.

Per les presents ho comunico a V. E., d’acord amb el cànon 509 i els esmentats estatuts, als efectes pertinents.

Tortosa, 14 de desembre de 2023.

 Ramon Font
Secretari del Capítol
Rubricat i segellat

Nomenament del canonge Víctor.Manuel Cardona Eixarch, nou Degà President del Capítol Catedralici

A l’estimat en Crist
Il·lm. Sr. Víctor Cardona Eixarch
Pau en el Senyor
Degudament informat del resultat de l’elecció celebrada en la darrera sessió de l’Excm. Capítol de la S. E. Catedral Basílica de Tortosa, el dia 14 de desembre de 2023 a la Sala Capitular, en virtut de les facultats que m’atorga el cànon 509 del Codi de Dret Canònic, confirmo aquesta elecció en la persona de l’Il·lm. Sr. VÍCTOR MANUEL CARDONA EIXARCH, i el nomeno Degà-President del mateix Capítol per un quinquenni, a partir de la data en què prengui possessió de l’esmentat càrrec.

Espero que complirà i farà complir amb diligència i esperit sacerdotal les funcions pròpies del Capítol de canonges (arts. 6-12 dels Estatuts capitulars aprovats el 14 de desembre de 2010) i les obligacions generals dels capitulars (arts. 14-16) i aquelles altres funcions específiques expressades principalment en els arts. 56-57 i que li pertoquen per les responsabilitats de l’ofici de Degà-President.

Tortosa, a 3 de gener de 2024.

† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe de Tortosa

Davant meu,

Alba Vilaplana Martín
Vice-cancellera – Vicesecretària General
Rubricat i segellat.

Il·lm. Sr. VÍCTOR MANUEL CARDONA EIXARCH
Degà-President de l’Excm. Capítol Catedral
TORTOSA

Document de possessió del càrrec de Degà President

Per a major glòria de Déu, pel bé de la diòcesi, pel servei del culte i de la vida pastoral de la nostra Catedral, dono possessió canònica a l’Il·lm. Sr. VÍCTOR MANUEL CARDONA EIXARCH, de l’ofici de Degà-President de la Corporació Capitular, confirmant l’elecció feta per aquest benvolgut Capítol Catedral.

Tortosa, 18 de gener de 2024.

† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe de Tortosa
Rubricat i segellat.

 

X