Delegacions diocesanes

¿Qui som?

La delegació de Litúrgia és l’òrgan diocesà de programació i promoció de l’acció de l’Església en l’àmbit del culte i la Litúrgia.

Tasques principals:

 1. Promoure la formació litúrgica del Poble de Déu.
 2. Secundar i encoratjar la participació activa i fructuosa del Poble de Déu en la Litúrgia.
 3. Cuidar especialment la connexió entre l’espiritualitat i la celebració de la fe.
 4. Potenciar els ministeris laicals en la Litúrgia i la creació de grups parroquials de Litúrgia.
 5. Cuidar i fomentar la formació litúrgica dels sacerdots i altres agents de pastoral (celebració, predicació, cant,…).
 6. Promoure la pràctica dominical, el sentit cristià del Diumenge i la pràctica del Sagrament de la Penitència.
 7. Acompanyar la preparació i execució de les celebracions diocesanes.
 8. Assessorar la reforma i nova construcció dels espais celebratius a temples i ermites.
 9. Coordinar i acompanyar, des de l’àmbit que li és propi, els Moviments laicals presents a la Diòcesi.
 10. Participar en els organismes eclesials, regionals i nacionals.

Delegat: Mn. Josep Pau Gil Llorens

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Comissió de música sacra

Responsable: M.I. Víctor M. Cardona Eixarch

«La Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor» (Sacrosanctum Concilium 10 – Constitución sobre la sagrada liturgia).

Qui som?

La Delegació del Clergat és l’organisme diocesà que te com a finalitat fonamental el servei i atenció del Clergat -sacerdots i diaques- en la seva dimensió humana, espiritual, intelectual i en l’aspecte pastoral.

Tasques principals:

 1. Establir els continguts, mitjans i programes per a desenvolupar les dimensions humana, espiritual, intel·lectual i pastoral dels preveres.
 2. Atendre el conjunt del presbiteri per a ajudar a crear el sentit de comunió entre els preveres de la Diòcesi.

Delegat: Rev. José Ángel Pitarch Pitarch

Vocals: Mn. Blas Ruiz López i Mn. Jordi Centelles Llop

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Activitats del curs 2023-24: 

 • SETEMBRE:
  • Dlls. 25 i Dmts. 26 – Formació Permanent del Clergat
 • OCTUBRE:
  • Dlls. 23 – Formació Permanent del Clergat
 • NOVEMBRE:
  • Dlls. 6 – Festa Sacerdotal del Reservat
 • DESEMBRE:
  • Dlls. 11 – Recés d’Advent del Clergat
 • GENER:
  • Dlls. 15 – Formació Permanent del Clergat
 • FEBRER:
  • Dlls. 12 i Dmts. 13 – Formació Permanent del Clergat
 • MARÇ:
  • Dlls. 11 – Recés de Quaresma del Clergat
  • Dmts. 26 – Missa Crismal a la Catedral
 • ABRIL:
  • Dlls. 15 – Recés de Pasqua del Clergat
 • JUNY:
  • Dlls. 3 – Jesucrist, Gran Sacerdot
  • Dmge 30 – Dvds 5 de juliol – Exercicis espirituals del Clergat
Diaconat permanent

Responsable: Il·lm. José Luís Arín Roig

Quim som?

La Delegació té com a finalitat específica proporcionar una formació teològica de caràcter i nivell universitari a aquells fidels cristians laics, religiosos i religioses i candidats al diaconat permanent, cridats a desenvolupar diferents oficis i responsabilitats en la missió pastoral de l’Església.

Delegat: Il·lm. Josep Lluís Arín Roig

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Qui som?

Des de la Delegació de Pastoral Vocacional busquem animar a l’Església Diocesana en la promoció de les vocacions, especialment les referides a la vocació laical, al ministeri ordenat i a la vida consagrada; tenint com a objectius específics:

 • Sensibilitzar als sacerdots, consagrats i agents de pastoral des de la Delegació de Pastoral Vocacional de la Diòcesi.
 • Ajudar i orientar amb mitjans concrets.
 • Acompanyar i aprofundir en els inicis dels processos d’escolta i resposta vocacional.
 • Orientar cap a àmbits de consolidació de l’opció vocacional per als qui descobreixin indicis d’anomenada a la vocació laical, al ministeri ordenat i a la vida consagrada.

Delegat: M. I. Carlos Luis García Talarn

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Centre diocesà vocacional “Mossèn Sol”

Seminari diocesà de Tortosa – Tfn. 977440200

Qui som?

La Delegació de Vida Consagrada és un organisme diocesà encarregat de vetllar pels membres que pertanyen a la vida consagrada de la nostra diòcesi, aquell conjunt de instituts religiosos, laicals i seculars, congregacions, ordres, societats de Vida Apostòlica que transparenten la gran varietat de vocacions i carismes que enriqueixen el Poble de Déu.

Les seves tasques principals son:

 1. Potenciar a la Diòcesi el coneixement i la valoració de l’especifitat de la vida consagrada per a la vida i missió de l’Església diocesana.
 2. Encoratjar la integració dels consagrats i comunitats de vida activa i, els seus diversos carismes, en el conjunt de la pastoral diocesana, en els organismes diocesans, en els arxiprestats i en la vida parroquial.
 3. Afavorir la unió entre el Bisbe i la Vida Consagrada, generadora de comunió.
 4. Assessorar el Bisbe diocesà en l’erecció canònica d’una comunitat de vida consagrada i en el nomenament de capellans de religioses i Instituts laicals.

És propi del Delegat per a la vida consagrada contemplativa, comptant amb les facultats ordinàries segons el dret:

 1. Cuidar l’atenció espiritual i sacramental, així com la formació permanent dels monestirs de clausura.
 2. Acompanyar al Bisbe en les visites canòniques i en els capítols electius de les comunitats de vida contemplativa
 3. Realitzar la visita canònica als monestirs i presidir l’elecció de la superiora en els monestirs o convents de clausura, a tenor del dret i de les constitucions.
 4. Assessorar el Bisbe diocesà en el nomenament de confessors, capellans i en quants assumptes ell li demanés.

Delegat: Rev. Ramon Labernié Castells

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Per conèixer més aquesta realitat eclesial, clica aquí.

Qui som?

La Delegació de Patrimoni Cultural és un organisme diocesà que te les següents funcions principals:

 • Vetllar pel coneixement, inventari, conservació, restauració, valoració, custòdia, difusió i promoció dels béns culturals que l’Església diocesana ha creat i va creant en l’exercici de la seva missió.
 • Informar a la Vicaria general dels projectes de reforma, restauració, adaptació i decoració que li siguin presentats.
 • Fomentar les noves creacions per al culte i l’expressió de la fe, assessorant els responsables de les entitats de la diòcesi, contribuint així al diàleg entre la fe i la cultura.
 • Animar la formació en aquest àmbit, per tal que el patrimoni de l’Església es tingui en compte en el culte, la catequesi i el servei de la societat.
 • Vetllar per tal que l’ús cultural dels temples respecti el caràcter sagrat del lloc i respongui als criteris assenyalats en les orientacions eclesials.
 • Proposar criteris i condicions per al préstec dels béns culturals per a exposicions i per a la reproducció i comercialització dels mateixos, regulant la seva correcta utilització i, procurant que, en les mostres del patrimoni cultural s’hi posi de relleu la seva naturalesa i finalitat.
 • Procurar que el patrimoni cultural de les esglésies i dels museus de la diòcesi, així com els fons arxivístics i bibliogràfics diocesans, disposin d’unes instal·lacions dignes i segures.

Delegat: Mn. Joaquim Iturat Garcia

Secretari: M.I. Josep Alanyà i Roig

e-mail:  patrimonicultural@bisbattortosa.org

Normativa d’aplicació

Qui som?

La Delegació de mitjans de comunicació és l’organisme que s’encarrega d’informar sobre la vida de la diòcesi a través de diferents plataformes de comunicació i serveix de pont d’unió entre els mitjans de comunicació i l’Església de Tortosa.

El seus objectius principals son:

 • Millorar la comunicació de l’Església amb la societat.
 • Oferir un servei de comunicació adequat i constant.
 • Estar presents als mitjans de comunicació socials.
 • Millorar la comunicació interna.

Delegat: Rev. Víctor Cardona Eixarch
e-mail: mcs@bisbattortosa.org

Butlletí oficial del Bisbat

Director: M.I. Francisco García Monforte

Full “Vida diocesana”

Responsable: Rev. Víctor Cardona Eixarch

Per accedir a les publicacions, clica aquí.

Notícies d’actualitat

Qui som?

La delegació de catequesi és l’organisme encarregat de conèixer, estudiar i animar la realitat catequètica de la diòcesi posant en pràctica els itineraris de la iniciació cristiana i promovent activitats de formació per a catequistes i sacerdots.

Les seves tasques principals són:

 1. Conèixer i estudiar la realitat de la Catequesi a la Diòcesi (necessitats, possibilitats, reptes, materials…).
 2. Proposar i promoure la catequesi, tant en l’àmbit rural com en l’urbà, com una oferta orgànica, sistemàtica i articulada per a les diferents etapes de la vida: infància, adolescència, joventut, maduresa.
 3. Elaborar plans d’acció assenyalant orientacions, objectius i accions concretes, que impulsin una catequesi per a una comunitat evangelitzadora, atenta a la Paraula de Déu i als signes dels temps, i amb tarannà missioner davant una situació de canvi cultural, indiferència religiosa i increència.
 4. Orientar, animar i acompanyar als responsables de catequesis i als catequistes en la seva missió d’educar en la fe. Per a això oferirà canals de formació integral, espiritualitat específica i compromís apostòlic, sempre en relació amb l’Institut Teològic Diocesà.
 5. Donar a conèixer els documents del Magisteri de l’Església sobre Evangelització i Catequesi.
 6. Promoure noves generacions de catequistes amb la suficient maduresa humana i cristiana i impulsar la seva formació integral.
 7. Participar en els organismes nacionals i regionals de Catequesis.

Delegat: Mn. Eduard Falcó Masdeu

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Servei diocesà del catecumenat

Director: M.I. Pascual Centelles i Llop

Llibreria religiosa

Espai Patronat
C/ Mercaders, 2 – baixos – 43500 Tortosa
Tfn: 977 44 41 58
Horari: de 9h. a 14h.
Administrador: Sr. Francesc Caballé
e-mail: distr@hotmail.com

Qui som?

La Delegació Diocesana d’Ensenyament és, dins del servei general que ofereix la Diòcesi, l’encarregada d’animar, coordinar i realitzar quant es refereix a la pastoral educativa escolar.

Les seves tasques principals són:

 1. Sensibilitzar a la comunitat cristiana, a pares i alumnes cristians de la necessitat de la formació religiosa i moral catòlica.
 2. Cuidar que la formació religiosa i moral catòlica a l’escola pública i en la concertada es dugui a terme de manera adequada, amb el degut rigor acadèmic, l’avaluació pertinent, els materials establerts i aprovats, prestant el servei d’assessorament teològic i didàctic oportú.
 3. Cuidar la necessària provisió del professorat per a aquesta àrea, la seva capacitació específica (D.E.C.A.), la seva actualització teològica i pedagògica i la seva formació permanent.
 4. Proposar anualment al Bisbe els professors de Religió i Moral catòlica.
 5. Acompanyar els professors cristians de les diferents àrees i promoure la creació o potenciar les associacions de professors cristians.
 6. Atendre els pares d’alumnes mitjançant la col·laboració amb les associacions de pares en col·legis, i la promoció i creació de noves associacions.
 7. Atendre una organització sectorial segons les diverses responsabilitats i camps de competència mitjançant l’elaboració de materials al servei de professors, pares i alumnes, la coordinació de l’acció educativa a l’Església en relació a l’Administració Pública, la coordinació i servei dels col·legis i institucions educatives de l’Església.
 8. Cuidar de la necessària dimensió pastoral de l’ensenyament de la Religió i Moral catòlica així com la seva relació amb la catequesi i la pastoral parroquial.
 9. Participar en els organismes corresponents tant regionals com nacionals.

Delegat: Rev. Tomàs Mor Puig

Secretari: Sr. Joan M. Piñol Moreso

e-mail: delegacioensenyament@bisbattortosa.org

Clica aquí per conèixer els centres educatius catòlics de la nostra diòcesi.

Qui som?

La delegació de Missions té com a tasca animar la dimensió missionera de l’Església diocesana; acollir i tenir contacte amb els missioners i missioneres i cuidar d’aquests quan tornen; fomentar les vocacions missioneres.

Les seves tasques principals són:

 1. Potenciar la consciència i l’animació missionera de la comunitat cristiana.
 2. Fomentar les vocacions específiques per a la missió entre laics i sacerdots, així com el voluntariat missioner.
 3. Cuidar l’atenció personal dels missioners diocesans i les seves famílies.
 4. Organitzar les Jornades, campanyes i col·lectes missioneres.
 5. Participar en els òrgans corresponents regionals i nacionals.

Espai Patronat – C/ Mercaders, 2, baixos – 43500 Tortosa – Tfn: 977444158

Delegat: Rev. Antonio Borràs Giner
Secretària: Sra. Manolita Folqué Vives
e-mail: missions@bisbattortosa.org

Adreça: Espai Patronat – C/ Mercaders, 2, baixos – 43500 Tortosa – Tfn: 977444158

Activitats del curs 2023-24: 

 • OCTUBRE:
  • Dmge. 8 – Inici de curs diocesà de Missions al Baix Maestrat
 • NOVEMBRE:
  • Tot el mes – Animació missionera Zona Sud
 • GENER:
  • Dmge 14 – Jornada de la Infància missionera
  • Dmge 21 – Festa de Sant Francesc Gil de Federich
 • MARÇ:
  • Dmge 3 – Jornada d’Hispanoamèrica
 • ABRIL:
  • Dmge 21 – Jornada del Clergat i vocacions nadiues

El nostre patró:

Sant Francesc Gil de Frederich

Els nostres missioners:

Gna. Ana Calatayud. Sant Joan d’Àvila. Missionera en Colòmbia.
Gna. Esther Ciurana Tost. Religiosa de la Consolació. Missionera en Veneçuela.
Gna. Mª Àngels Cornelles Forés. Concepcionista Franciscana. Missionera en Guinera Equatorial.
Mn. Lucio Escolar Monjas. Sacerdot diocesà d’ OCSHA. Missioner en Uruguay.
Gna. Agustina Valls Ortíz. Religiosa de la Consolació. Missionera en Burkina Faso.
Gna. Montserrat Font Blanch. Companyia de Maria Ntra. Sra. Missionera en Argentina.
Gna. Montserrat Mauri Joan. Filla de Santa Mª del Sagrat Cor. Missionera en Perú.
Gna. Isabel Morelló Culubret. Religiosa teresiana. Missionera en Brasil.
Gna. Teresa Redó Matamoros. Religiosa teresiana. Missionera en Miami.

Miguel Miró Miró. Ordre Agustins Recoletos. Missioner a Roma.

Gna. Aránzazu Palau García. Religiosa de la Consolació. Roma.

José Luis Ferré Martí. Germandat de Sacerdots Operaris Ciocesans del Cor de Jesús. Missioner a Mèxic.

Gna. Mª Cinta Ardit Bertomeu. Religiosa de Maria Reparadora . Missionera a Colombia

Missioners diocesans 2019: vídeo

Jornades i campanyes:

Qui som?

És l’organisme diocesà encarregat de fomentar el diàleg entre les diferents esglésies cristianes i confessions religioses.

Objectius:

 • Potenciar la Formació Ecumènica en tota la Diòcesi, per a sentir la crida a la unitat dels cristians que el Concili Vaticà II ens compromet de manera irreversible.
 • Fomentar l’Ecumenisme de l’amistat i l’oració amb comunitats, congregacions i esglésies cristianes que viuen en la Diòcesi.
 • Oferir el diàleg com a pas necessari per a créixer com a comunitat humana i per a construir la pau entre tots els pobles, essent testimonis entre els membres de diferents religions i entre aquells que no professen cap religió en particular.

Delegat: Sr. Manel Espanya Forcadell

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Qui som?

Càritas Diocesana és l’entitat de l’Església catòlica que té per objectiu promoure, orientar i coordinar l’acció social i caritativa de la diòcesi i la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar a la societat i promoure la justícia social.

Delegat: Mn. Carlos París Escura
Director: Sr. Didac Rodríguez Alumbreros
Secretari General: Sr. Agustí Adell Gisbert
Administrador: Sr. Joaquim Amaré Morales
e-mail: secretariageneral.cd@caritastortosa.org

Web: caritastortosa.org

Estatuts de Caritas Diocesana

Qui som?

La delegació de Pastoral Penitenciària tracta d’atendre humana i espiritualment a les persones que es troben privades de llibertat en els centres penitenciaris propers a la nostra diòcesi (Mas d’Enric-Tarragona i Albocàsser-Castelló), cuidant i acompanyant a les seves famílies i procurant donar visibilitat i acostar aquesta realitat als diversos àmbits diocesans perquè ho assumeixin com a propi.

Delegada:
Sra. Charo Biosca Rodenes

Subdelegat:
Sr. Federico Diego Espuny

Membres:
Sr. Agustí Adell Gisbert
Mn. José Maria Folch Masdeu, diaca

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Activitats del curs 2023-24: 

 • SETEMBRE:
  • Dbte. 24 – Festa de la Mare de Déu de la Mercè
 • NOVEMBRE:
  • Dbte. 18 – Curs de Formació de Pastoral Penitenciària
 • MARÇ:
  • Dbte. 2 – Trobada de Voluntaris

Qui som?

La delegació de Pastoral de Migracions és l’organisme que impulsa, coordina i anima l’acció evangelitzadora amb el col·lectiu migrant i la sensibilització i acolliment de la pròpia Església i de la societat tortosina.

Delegat: Mn. Emilio Vives Vives

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Qui som?

La delegació de Pastoral de la Salut té com a missió manifestar l’amor i la presència de l’Església en l’acompanyament als que sofreixen: malalts, familiars i les persones que els cuiden i atenen.

Les seves tasques principals són:

 1. Conèixer i analitzar la realitat de la nostra Diòcesi en aquest àmbit.
 2. Promoure la il·luminació cristiana de la salut i de la malaltia.
 3. Sensibilitzar a la comunitat cristiana sobre la realitat i valor de la salut i de la malaltia així com sobre la cura als malalts i les seves famílies.
 4. Potenciar la proximitat amb les famílies que tinguin malalts, així com amb els professionals que els tracten.
 5. Cuidar l’atenció i formació integral dels agents de pastoral de la salut (capellans, professionals de la salut…), així com la creació equips d’atenció i acompanyament de malalts i les seves famílies.
 6. Promoure, coordinar i encoratjar els Moviments cristians de malalts i professionals de la salut, i, en concret, la Fraternitat Cristiana de Malalts i la Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.
 7. Participar en els organismes eclesials, regionals i nacionals.

Delegat: Mn. Juan Manuel Bajo Llauradó

Adreça: C/ Cruera, 5-baixos – 43500 Tortosa

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes

C/ Cruera, 7.-Baixos – 43500 Tortosa – Tel: 977 44 26 28
Consiliari: Mn. Jordi Centelles Llop
President: Sr. Francisco José Gisbert Cases
Email: hospitalitattortosa@yahoo.es
Bloc: www.hospilourdesdiocesidetortosa.blogspot.com

Fraternitat Cristiana de Malalts

La Salle 14, 5È-1ª.- 43500 Tortosa – Tel: 977 44 81 27
Consiliari:
Presidenta: Sra. Conxita Calvet Subirats
Secretària: Sra. Pepita Vila Rima

Qui som?

Mans Unides és una ONG de voluntaris que lluita per erradicar la fam i la pobresa en el món. Les nostres dues línies de treball són finançar projectes de desenvolupament al sud i sensibilitzar la població al nostre país.

Presidenta Comissió Gestora: Sra. Carmen Manzano Giménez

Secretària: Sra. Cristina Contreras Sáenz de Tejada

Adreça: Espai Patronat – C/ Mercaders, 2, baixos – 43500 Tortosa – Tlfon: 977511428

e-mail: tortosa@manosunidas.org

Web: www.mansunides.org

Qui som?

La Delegació de Pastoral Laical és l’organisme diocesà de coordinació i promoció de l’apostolat realitzat pels seglars, de manera associada o no.

Les seves tasques principals són:

 1. Encoratjar la vida i missió dels moviments d’apostolat seglar existents en la Diòcesi.
 2. Potenciar el sorgiment de noves maneres d’apostolat seglar associat perquè amb els seus carismes específics enriqueixin la vida de la comunitat diocesana.
 3. Potenciar la vocació laical, el seu coneixement i valoració, promovent la vida i missió laical i la formació dels laics, en col·laboració amb l’Institut Teològic Diocesà.
 4. Participar en els organismes corresponents regionals i nacionals.
  Coordinar a tots els moviments d’Apostolat Seglar implantats en la Diòcesi, i, en concret, l’Acció Catòlica General, el Moviment de Vida Creixent i la Renovació Carismàtica Catòlica.

Delegat: Sr. Francesc Caballé Estruel

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Les entitats d’Apostolat Seglar del Bisbat de Tortosa son les següents:

Acció Catòlica General (Infants, Joves i Adults)

Telèfon: 977 74 04 42
Consiliari: Mn. Juan B. Andrés Vellón
President: Sr. Toni Caballol Angelats
e-mail: acgtortosa@gmail.com
 

Vida Creixent

Plaça Sant Joan 5.- 43513 Rasquera. Tfn: 977 40 90 65
Consiliari: Mn. Juan Manuel Bajo Llauradó
Presidenta: Sra. Encarna Gisbert Abellana
 

Renovació Carismàtica Catòlica

Presidenta: Sra. Mª Ángeles López Ruíz
Consiliari: Mn. Emilio Vives Vives

Qui som?

La delegació de Família i Vida és l’encarregada de la pastoral del matrimoni i de la família, així com de la promoció i defensa de la vida i la seva dignitat en les seves diferents etapes.

Són les seves tasques principals:

 1. Difondre el missatge cristià sobre el matrimoni, la família i la promoció i defensa de la vida humana en les seves diferents fases a través dels MCS, materials, trobades, conferències, etc.
 2. Encoratjar l’atenció pastoral en parròquies i arxiprestats de la preparació al matrimoni i dels matrimonis i famílies.
 3. Promoure la creació d’equips de matrimonis en les parròquies i arxiprestats per a la seva formació i implicació en la pastoral familiar.
 4. Promoure la formació d’agents de pastoral matrimonial i familiar.
 5. Oferir mitjans per a  l’atenció espiritual de matrimonis i famílies.
 6. Encoratjar la implantació de moviments familiaristas en la Diòcesi i coordinar-los.
 7. Organitzar les Jornades diocesanes relatives al matrimoni i a la família i, a la Defensa de la Vida.
 8. Participar en els organismes eclesials, regionals i nacionals.

Delegat: Mn. Joan Guerola Arrastrària
e-mail: vicariajudicial@bisbattortosa.org

Adreça: Espai Patronat – C/ Mercaders, 2.- 43500 Tortosa – Telf: 977 44 11 85

Equips de la Mare de Déu

 • Sector Tortosa:
  • Consiliari: Mn. Jordi Salvado Estivill
  • Responsables: Lluis Miquel Tomás Ferrando i Alba Franco Muñoz
 • Regió de Catalunya-Menorca:
  • Consiliari de Regió: Mn. Antonio Jurado Garcia
  • Responsables: Pepe Doménech Fornés i Pepita Signes Oliver

Qui som?

La delegació de la Pastoral de Joventut pretén ser un àmbit de trobada per als joves i acompanyants de la nostra diòcesi, on poder compartir i promoure iniciatives eclesials que serveixin per a possibilitar la trobada dels nostres joves amb Jesucrist.

Les seves tasques principals són:

 1. Estudiar i conèixer la realitat dels joves (estadística, problemes, possibilitats, reptes…).
 2. Donar suport a la pastoral juvenil en les parròquies, arxiprestats i col·legis oferint mitjans personals i materials.
 3. Encoratjar la creació de grups parroquials i associacions de joves cristians i la seva formació cristiana integral.
 4. Cuidar la formació d’agents de pastoral juvenil oferint els canals i instruments adequats.
 5. Sensibilitzar als grups juvenils cristians sobre la importància de ser presents i de participar en els organismes eclesials -parroquials, arxiprestals, diocesans, col·legis i moviments-, així com en els civils -locals i provincials-.
 6. Participar en els organismes regionals i nacionals de Pastoral de la Joventut.

Delegat: Mn. Gerard Reverté Escrihuela
Blog: El pou de sicar
Facebook
e-mail: joves@bisbattortosa.org

Adreça: Espai Patronat – C/ Mercaders, 2 – 43500 Tortosa – Tfn. 977444158

Moviment de Joves Cristians

Consiliari: Mn. Joan Guerola Arrastraria
President: Jordi López Roig
Vicepresidenta: Mª del Mar Climent Lluch
Web: www.mjctortosa.com

Adreça: Espai Patronat – C/ Mercaders, 2, baixos – 43500 Tortosa – Tfn 977444158

Servei diocesà de Colònies i Esplais

Director: Sra. Marta Estellé Adell

Secretari tècnic: Sr. Francesc Caballé Estruel

Adreça: Espai Patronat – C/ Mercaders, 2, baixos – 43500 Tortosa – Tfn 977444158

Escola de l’Esplai de Tortosa

Espai Patronat – C/ Mercaders, 2, Baixos.- 43500 Tortosa Tfn: 977 44 41 85
Director: Sr. Joan Francesc Moreno
Consiliari: Il.lm. Rev. José Luís Arín Roig
e-mail: escolaesplaitor@gmail.com
Web: Escola de l’Esplai de Tortosa

MID (moviment infantil diocesà)

Consiliari: Mn. Tomàs Mor Puig
e-mail: tomas.mor@edificiseminari.com

Adreça: Parròquia M. D. de l’Oliva – 43510 Bítem Tfn: 977 596 570

COM (consolación para el mundo)

Responsable: Col·legi de la Consolació de Tortosa

MTA (moviment teresià d’apostolat)

Responsable: Col·legi Teresià de Tortosa

Qui som?

La Delegació de Pastoral de la Pregària te com a finalitat ajudar i acompanyar als diferents grups d’oració de la nostra diòcesi per aprofundir en l’espiritualitat de l’oració, cadascú amb el carisma rebut de l’Esperit Sant i posat al servei de la comunitat.

Objectius:

 • Crear comunitats de pregària que enforteixin la vida parroquial i diocesana i que, al mateix temps, es facin evangelitzadores i missioneres.
 • Revitalitzar la dimensió espiritual de l’Església, en el seu sentit personal i comunitari més ampli, entenent la pregària com un diàleg íntim i en tracte d’amistat amb Aquell que sabem que ens estima. 

Grups d’oració de la nostra diòcesi:

Adoració Nocturna

Consiliari: Mn. Ruben Garcia Molina
President: Sr. José Francisco Ferrer Fibla

Apostolat de l’Oració

Consiliari: Mn. Blas Ruíz López
Presidenta: Sra. Eva Morelló Culubret

Grups d’oració i amistat

Consiliari: 

UNRE (Unió Nacional de Reparadores Eucarístiques)

Consiliari: Rev. Josep Maria Membrado
Presidenta: Sra. Maria Cinta Colomé

X