El seminari

Presentació

El Seminari és, per damunt de tot, una comunitat educativa en camí, promoguda pel Bisbe, per tal d’oferir als qui se senten cridats al sacerdoci, la possibilitat de reviure l’experiència que el Senyor va dedicar als seus apòstols. Abans que un lloc o un espai material ha de ser un ambient i un itinerari de vida que afavoreixi i asseguri un procés formatiu per esdevenir, pel sagrament de l’orde, imatge viva de Jesucrist, Cap i Pastor de l’Església. És una comunitat humana en la qual formadors i seminaristes comparteixen un projecte de vida en comú tot participant segons les seves funcions i responsabilitats, en el mateix procés formatiu. Com a comunitat de creients, s’esforcen per viure amb radicalitat l’esperit de l’Evangeli, al temps que malden per créixer amb comunió amb el bisbe i el seu presbiteri, com a comunitat eclesial diocesana.

Finalitat

Tota la vida del Seminari està dedicada a la formació en tots els seus àmbits: humà, espiritual, intel·lectual i pastoral dels futurs preveres en règim de vida comunitària. Aquesta és la finalitat específica que justifica l’existència del Seminari com a comunitat eclesial educativa. Una formació que comporta acompanyar tot el procés vocacional mitjançant el discerniment de la vocació, l’ajuda per correspondre-hi i la preparació per rebre el sagrament de l’Orde.

Formació humana

“per afavorir l’adquisició i el cultiu de les qualitats humanes indispensables pel creixement personal així com per a l’exercici del ministeri presbiteral, ja que “el prevere cridat a ser “imatge viva” de Jesucrist, Cap i Pastor de l’Església, ha de procurar reflectir en si mateix, tant com pugui, aquella perfecció humana que brilla en el Fill de Déu fet home… de manera que serveixi de pont i no d’obstacle amb els altres en el trobament amb Jesucrist Redemptor de l’home” (PDV 43).

Formació espiritual

“És obra de l’Esperit i compromet la persona en la seva totalitat; introdueix en la comunió profunda amb Jesucrist, bon Pastor; condueix a una submissió de tota vida a l’Esperit, en una actitud filial respecte al Pare i en una adhesió confiada a l’Església” (PDV 45).

Formació intel·lectual

“ha d’integrar-se en un camí espiritual marcat per l’experiència personal de Déu, de tal manera que es pugui arribar a aquella intel·ligència del cor que sap “veure” primer i és capaç després de comunicar el misteri de Déu als germans” (PDV 51).

Formació pastoral

“La raó del Seminari rau en la comesa de formar pastors… A més d’introduir en les activitats pròpies del prevere com a pastor, precisarà la manera com aquestes activitats han de realitzar-se, en funció de la situació actual del món i de l’Església” (FMP 117).

Donatius

GRÀCIES SENYOR
PER LA VOCACIÓ
DELS NOSTRES SEMINARISTES

Vull col.laborar en la seva formació.

IBAN: ES71-0182-4332-8002-0013-4213

El nostre Seminari us donem les gràcies per la vostra ajuda

X