Delegacions diocesanes

¿Qui som?

La delegació de Litúrgia és l’òrgan diocesà de programació i promoció de l’acció de l’Església en l’àmbit del culte i la Litúrgia.

Tasques principals: Potenciar, orientar, informar i dinamitzar la vida litúrgica de la diòcesi.

Delegat: Mn. Josep Pau Gil Llorens

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Comissió de música sacra

Responsable: M.I. Víctor M. Cardona Eixarch

«La Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor» (Sacrosanctum Concilium 10 – Constitución sobre la sagrada liturgia).

Qui som?

La Delegació del Clergat és l’organisme diocesà que te com a finalitat fonamental el servei i atenció del Clergat -sacerdots i diaques- en la seva dimensió humana, espiritual, intelectual i en l’aspecte pastoral.

Delegat: Rev. José Ángel Pitarch Pitarch

Vocals: Mn. Blas Ruiz López i Mn. Jordi Centelles Llop

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Diaconat permanent

Responsable: Il·lm. José Luís Arín Roig

Quim som?

La Delegació té com a finalitat específica proporcionar una formació teològica de caràcter i nivell universitari a aquells fidels cristians laics, religiosos i religioses i candidats al diaconat permanent, cridats a desenvolupar diferents oficis i responsabilitats en la missió pastoral de l’Església.

Delegat: Il·lm. Josep Lluís Arín Roig

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Qui som?

Des de la Delegació de Pastoral Vocacional busquem animar a l’Església Diocesana en la promoció de les vocacions, especialment les referides a la vocació laical, al ministeri ordenat i a la vida consagrada; tenint com a objectius específics:

 • Sensibilitzar als sacerdots, consagrats i agents de pastoral des de la Delegació de Pastoral Vocacional de la Diòcesi.
 • Ajudar i orientar amb mitjans concrets.
 • Acompanyar i aprofundir en els inicis dels processos d’escolta i resposta vocacional.
 • Orientar cap a àmbits de consolidació de l’opció vocacional per als qui descobreixin indicis d’anomenada a la vocació laical, al ministeri ordenat i a la vida consagrada.

Delegat: M. I. Carlos Luis García Talarn

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Centre diocesà vocacional “Mossèn Sol”

Seminari diocesà de Tortosa – Tfn. 977440200

Qui som?

La Delegació de Vida Consagrada és un organisme diocesà encarregat de vetllar pels membres que pertanyen a la vida consagrada de la nostra diòcesi, aquell conjunt de instituts religiosos, laicals i seculars, congregacions, ordres, societats de Vida Apostòlica que transparenten la gran varietat de vocacions i carismes que enriqueixen el Poble de Déu.

Delegat: Rev. Ramon Labernié Castells

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Per conèixer més aquesta realitat eclesial, clica aquí.

Qui som?

La Delegació de Patrimoni Cultural és un organisme diocesà que te les següents funcions principals:

 • Vetllar pel coneixement, inventari, conservació, restauració, valoració, custòdia, difusió i promoció dels béns culturals que l’Església diocesana ha creat i va creant en l’exercici de la seva missió.
 • Informar a la Vicaria general dels projectes de reforma, restauració, adaptació i decoració que li siguin presentats.
 • Fomentar les noves creacions per al culte i l’expressió de la fe, assessorant els responsables de les entitats de la diòcesi, contribuint així al diàleg entre la fe i la cultura.
 • Animar la formació en aquest àmbit, per tal que el patrimoni de l’Església es tingui en compte en el culte, la catequesi i el servei de la societat.
 • Vetllar per tal que l’ús cultural dels temples respecti el caràcter sagrat del lloc i respongui als criteris assenyalats en les orientacions eclesials.
 • Proposar criteris i condicions per al préstec dels béns culturals per a exposicions i per a la reproducció i comercialització dels mateixos, regulant la seva correcta utilització i, procurant que, en les mostres del patrimoni cultural s’hi posi de relleu la seva naturalesa i finalitat.
 • Procurar que el patrimoni cultural de les esglésies i dels museus de la diòcesi, així com els fons arxivístics i bibliogràfics diocesans, disposin d’unes instal·lacions dignes i segures.

Delegat: Mn. Joaquim Iturat Garcia

Secretari: M.I. Josep Alanyà i Roig

e-mail:  patrimonicultural@bisbattortosa.org

Normativa d’aplicació

Qui som?

La Delegació de mitjans de comunicació és l’organisme que s’encarrega d’informar sobre la vida de la diòcesi a través de diferents plataformes de comunicació i serveix de pont d’unió entre els mitjans de comunicació i l’Església de Tortosa.

El seus objectius principals son:

 • Millorar la comunicació de l’Església amb la societat.
 • Oferir un servei de comunicació adequat i constant.
 • Estar presents als mitjans de comunicació socials.
 • Millorar la comunicació interna.

Delegat: Rev. Víctor Cardona Eixarch
e-mail: mcs@bisbattortosa.org

Butlletí oficial del Bisbat

Director: M.I. Francisco García Monforte

Full “Vida diocesana”

Responsable: Rev. Víctor Cardona Eixarch

Per accedir a les publicacions, clica aquí.

Notícies d’actualitat

Qui som?

La delegació de catequesi és l’organisme encarregat de conèixer, estudiar i animar la realitat catequètica de la diòcesi posant en pràctica els itineraris de la iniciació cristiana i promovent activitats de formació per a catequistes i sacerdots.

Delegat: Mn. Eduard Falcó Masdeu

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Servei diocesà del catecumenat

Director: M.I. Pascual Centelles i Llop

Llibreria religiosa

Espai Patronat
C/ Mercaders, 2 – baixos – 43500 Tortosa
Tfn: 977 44 41 58
Horari: de 9h. a 14h.
Administrador: Sr. Francesc Caballé
e-mail: distr@hotmail.com

Qui som?

La Delegació Diocesana d’Ensenyament és, dins del servei general que ofereix la Diòcesi, l’encarregada d’animar, coordinar i realitzar quant es refereix a la pastoral educativa escolar.

Aquesta tasca es du a terme principalment a través dels professors que imparteixen religió a l’escola, a través dels professors cristians i a través de l’anomenada Escola Catòlica.

Delegat: Rev. Tomàs Mor Puig

Secretari: Sr. Joan M. Piñol Moreso

e-mail: delegacioensenyament@bisbattortosa.org

Clica aquí per conèixer els centres educatius catòlics de la nostra diòcesi.

Qui som?

La delegació de Missions té com a tasca animar la dimensió missionera de l’Església diocesana; acollir i tenir contacte amb els missioners i missioneres i cuidar d’aquests quan tornen; fomentar les vocacions missioneres.

Espai Patronat – C/ Mercaders, 2, baixos – 43500 Tortosa – Tfn: 977444158

Delegat: Rev. Antonio Borràs Giner
Secretària: Sra. Manolita Folqué Vives
e-mail: missions@bisbattortosa.org

Adreça: Espai Patronat – C/ Mercaders, 2, baixos – 43500 Tortosa – Tfn: 977444158

El nostre patró:

Sant Francesc Gil de Frederich

Els nostres missioners:

Gna. Mª Cinta Ardit Bertomeu. Congregació de Maria Reparadora. Missionera en Colòmbia.
Gna. Ana Calatayud. Sant Joan d’Àvila. Missionera en Veneçuela.
Gna. Esther Ciurana Tost. Religiosa de la Consolació. Missionera en Veneçuela.
Gna. Mª Àngels Cornelles Forés. Concepcionista Franciscana. Missionera en Guinera Equatorial.
Mn. Lucio Escolar Monjas. Sacerdot diocesà d’ OCSHA. Missioner en Uruguay.
Gna. Agustina Valls Ortíz. Religiosa de la Consolació. Missionera en Burkina Faso.
Gna. Montserrat Font Blanch. Companyia de Maria Ntra. Sra. Missionera en Argentina.
Gna. Montserrat Mauri Joan. Filla de Santa Mª del Sagrat Cor. Missionera en Perú.
Gna. Isabel Morelló Culubret. Religiosa teresiana. Missionera en Brasil.
Gna. Teresa Redó Matamoros. Religiosa teresiana. Missionera en Colòmbia.

Gna. Lourdes Ardit Bertomeu. Congregació Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament. Roma.

Miguel Miró Miró. Roma.

Gna. Aránzazu Palau García. Religiosa de la Consolació. Roma.

José Luis Ferré Martí. Congregació del Sagrat Cor. Missioner a Mèxic.

Missioners diocesans 2019: vídeo

Jornades i campanyes:

Qui som?

És l’organisme diocesà encarregat de fomentar el diàleg entre les diferents esglésies cristianes i confessions religioses.

Objectius:

 • Potenciar la Formació Ecumènica en tota la Diòcesi, per a sentir la crida a la unitat dels cristians que el Concili Vaticà II ens compromet de manera irreversible.
 • Fomentar l’Ecumenisme de l’amistat i l’oració amb comunitats, congregacions i esglésies cristianes que viuen en la Diòcesi.
 • Oferir el diàleg com a pas necessari per a créixer com a comunitat humana i per a construir la pau entre tots els pobles, essent testimonis entre els membres de diferents religions i entre aquells que no professen cap religió en particular.

Delegat: Sr. Manel Espanya Forcadell

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Qui som?

Càritas Diocesana és l’entitat de l’Església catòlica que té per objectiu promoure, orientar i coordinar l’acció social i caritativa de la diòcesi i la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar a la societat i promoure la justícia social.

Delegat: Mn. Carlos París Escura
Director: Sr. Didac Rodríguez Alumbreros
Secretari General: Sr. Agustí Adell Gisbert
Administrador: Sr. Joaquim Amaré Morales
e-mail: secretariageneral.cd@caritastortosa.org

Web: caritastortosa.org

Estatuts de Caritas Diocesana

Qui som?

La delegació de Pastoral Penitenciària tracta d’atendre humana i espiritualment a les persones que es troben privades de llibertat en els centres penitenciaris propers a la nostra diòcesi (Mas d’Enric-Tarragona i Albocàsser-Castelló), cuidant i acompanyant a les seves famílies i procurant donar visibilitat i acostar aquesta realitat als diversos àmbits diocesans perquè ho assumeixin com a propi.

Delegada:
Sra. Charo Biosca Rodenes

Subdelegat:
Sr. Federico Diego Espuny

Membres:
Sr. Agustí Adell Gisbert
Mn. José Maria Folch Masdeu, diaca

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Qui som?

La delegació de Pastoral de Migracions és l’organisme que impulsa, coordina i anima l’acció evangelitzadora amb el col·lectiu migrant i la sensibilització i acolliment de la pròpia Església i de la societat tortosina.

Delegat: Mn. Emilio Vives Vives

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Qui som?

La delegació de Pastoral de la Salut té com a missió manifestar l’amor i la presència de l’Església en l’acompanyament als que sofreixen: malalts, familiars i les persones que els cuiden i atenen.

Delegat: Mn. Juan Manuel Bajo Llauradó

Adreça: C/ Cruera, 5-baixos – 43500 Tortosa

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes

C/ Cruera, 7.-Baixos – 43500 Tortosa – Tel: 977 44 26 28
Consiliari: Mn. Jordi Centelles Llop
President: Sr. Francisco José Gisbert Cases
Email: hospitalitattortosa@yahoo.es
Bloc: www.hospilourdesdiocesidetortosa.blogspot.com

Fraternitat Cristiana de Malalts

La Salle 14, 5È-1ª.- 43500 Tortosa – Tel: 977 44 81 27
Consiliari:
Presidenta: Sra. Conxita Calvet Subirats
Secretària: Sra. Pepita Vila Rima

Qui som?

Mans Unides és una ONG de voluntaris que lluita per erradicar la fam i la pobresa en el món. Les nostres dues línies de treball són finançar projectes de desenvolupament al sud i sensibilitzar la població al nostre país.

Delegada:
Secretària: Sra. Assumpció Ribes

Adreça: Espai Patronat – C/ Mercaders, 2, baixos – 43500 Tortosa – Tlfon: 977511428

e-mail: tortosa@manosunidas.org

Web: www.mansunides.org

Qui som?

La Delegació de Pastoral Laical és l’organisme diocesà de coordinació i promoció de l’apostolat realitzat pels seglars, de manera associada o no.

Delegat: Sr. Francesc Caballé Estruel

e-mail: recepcio@bisbattortosa.org

Les entitats d’Apostolat Seglar del Bisbat de Tortosa son les següents:

Acció Catòlica General (Infants, Joves i Adults)

Telèfon: 977 74 04 42
Consiliari: Mn. Juan B. Andrés Vellón
President: Sr. Toni Caballol Angelats
e-mail: acgtortosa@gmail.com
 

Vida Creixent

Plaça Sant Joan 5.- 43513 Rasquera. Tfn: 977 40 90 65
Consiliari: Mn. Juan Manuel Bajo Llauradó
Presidenta: Sra. Encarna Gisbert Abellana
 

Renovació Carismàtica Catòlica

Presidenta: Sra. Mª Ángeles López Ruíz
Consiliari: Mn. Emilio Vives Vives

Qui som?

La delegació de Família i Vida és l’encarregada de la pastoral del matrimoni i de la família, així com de la promoció i defensa de la vida i la seva dignitat en les seves diferents etapes.

Delegat: Mn. Joan Guerola Arrastrària
e-mail: vicariajudicial@bisbattortosa.org

Adreça: Espai Patronat – C/ Mercaders, 2.- 43500 Tortosa – Telf: 977 44 11 85

Equips de la Mare de Déu

 • Sector Tortosa:
  • Consiliari: Mn. Jordi Salvado Estivill
  • Responsables: Lluis Miquel Tomás Ferrando i Alba Franco Muñoz
 • Regió de Catalunya-Menorca:
  • Consiliari de Regió: Mn. Antonio Jurado Garcia
  • Responsables: Pepe Doménech Fornés i Pepita Signes Oliver

Qui som?

La delegació de la Pastoral de Joventut pretén ser un àmbit de trobada per als joves i acompanyants de la nostra diòcesi, on poder compartir i promoure iniciatives eclesials que serveixin per a possibilitar la trobada dels nostres joves amb Jesucrist.

Delegat: Mn. Gerard Reverté Escrihuela
Blog: El pou de sicar
Facebook
e-mail: joves@bisbattortosa.org

Adreça: Espai Patronat – C/ Mercaders, 2 – 43500 Tortosa – Tfn. 977444158

Moviment de Joves Cristians

Consiliari: Mn. Joan Guerola Arrastraria
President: Jordi López Roig
Vicepresidenta: Mª del Mar Climent Lluch
Web: www.mjctortosa.com

Adreça: Espai Patronat – C/ Mercaders, 2, baixos – 43500 Tortosa – Tfn 977444158

Servei diocesà de Colònies i Esplais

Director: Sra. Marta Estellé Adell

Secretari tècnic: Sr. Francesc Caballé Estruel

Adreça: Espai Patronat – C/ Mercaders, 2, baixos – 43500 Tortosa – Tfn 977444158

Escola de l’Esplai de Tortosa

Espai Patronat – C/ Mercaders, 2, Baixos.- 43500 Tortosa Tfn: 977 44 41 85
Director: Sr. Joan Francesc Moreno
Consiliari: Il.lm. Rev. José Luís Arín Roig
e-mail: escolaesplaitor@gmail.com
Web: Escola de l’Esplai de Tortosa

MID (moviment infantil diocesà)

Consiliari: Mn. Tomàs Mor Puig
e-mail: tomas.mor@edificiseminari.com

Adreça: Parròquia M. D. de l’Oliva – 43510 Bítem Tfn: 977 596 570

COM (consolación para el mundo)

Responsable: Col·legi de la Consolació de Tortosa

MTA (moviment teresià d’apostolat)

Responsable: Col·legi Teresià de Tortosa

Qui som?

La Delegació de Pastoral de la Pregària te com a finalitat ajudar i acompanyar als diferents grups d’oració de la nostra diòcesi per aprofundir en l’espiritualitat de l’oració, cadascú amb el carisma rebut de l’Esperit Sant i posat al servei de la comunitat.

Objectius:

 • Crear comunitats de pregària que enforteixin la vida parroquial i diocesana i que, al mateix temps, es facin evangelitzadores i missioneres.
 • Revitalitzar la dimensió espiritual de l’Església, en el seu sentit personal i comunitari més ampli, entenent la pregària com un diàleg íntim i en tracte d’amistat amb Aquell que sabem que ens estima. 

Grups d’oració de la nostra diòcesi:

Adoració Nocturna

Consiliari: Mn. Ruben Garcia Molina
President: Sr. José Francisco Ferrer Fibla

Apostolat de l’Oració

Consiliari: Mn. Blas Ruíz López
Presidenta: Sra. Eva Morelló Culubret

Grups d’oració i amistat

Consiliari: 

UNRE (Unió Nacional de Reparadores Eucarístiques)

Consiliari: Rev. Josep Maria Membrado
Presidenta: Sra. Maria Cinta Colomé

X