Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics

En cada diócesis ha de constituirse un consejo de asuntos económicos presidido por el Obispo diocesano o su delegado, que consta al menos de tres fieles designados por el Obispo, que sean verdaderamente expertos en materia económica y en derecho civil, y de probada integridad (c. 492,1).

La periodicitat de les seves reunions es de caràcter trimestral.

Estatuts del Consell diocesà d’Assumptes Econòmics

Membres

Il·lm. José Luis Arín Roig: Vicari General (2015)

M. I. Víctor M. Cardona Eixarch: Ecònom (2015)

Sr. Joaquim Amaré Morales: Secretari del Consell. Ex-directiu de Banca (2015)

Sr. Pedro F. Carpena Sofío: Notari de la ciutat de Tortosa (2015)

Sr. Alberto Casanova Bellés: Ex-directiu de Banca (2015)

Sr. Llorenç Callau Mascarell: Llicenciat en Ciències Econòmiques i Professor al Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i al IES Dertosa de la ciutat de Tortosa (2015)

Sra. Elena Rosales Castellà: Arquitecta (2020)

Comissions

Comité d’inversions (constituït en la reunió del CDAE de 4 d’abril de 2022).

 • Composició
  • M. I. Víctor M. Cardona Eixarch – Ecònom diocesà
  • Sr. Alberto Casanova Bellés – Ex-directiu de banca
  • Sr. Llorenç Callau Mascarell – Llicenciat en Ciències Econòmiques i Professor al Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i al IES Dertosa de la ciutat de Tortosa
  • Sr. José Ramon Centelles Moreso – Empresari
 • Funcions
  Estudiar, avaluar i proposar diferents alternatives d’inversió, emetre dictàmens no
  vinculants i presentar-los al Ple del Consell d’Assumptes Econòmics, d’acord amb els
  criteris recollits en el Manual d’Inversions Financeres de la diòcesi.
 • 30/03/2023
  • Assistència: 86%
  • Assumptes tractats:
   • Presentació dels comptes 2022 del Bisbat, parròquies i entitats. Aprovats
   • Actualització de l’estat de les obres en curs i subvencions rebudes. Admès
   • Proposta d’instal·lació de plaques solars a un immoble del Bisbat. Aprovada
   • Petició de Càritas diocesana de Tortosa per obrir un fons d’inversió per acceptació d’herència. Aprovada
 • 20/07/2023:
  • Assistència: 86%
  • Assumptes tractats:
   • Presentació de l’estat de comptes del Bisbat a 30/06. Admès
   • Concessió de préstecs a parròquies. Aprovats
   • Cancel·lació d’un préstec vigent del Bisbat. Aprovada
X