Xiva

Parròquia El Salvador

Habitants: 38 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Casa Parroquial
Telèfon: vegeu Morella
Rector: Rvdo. José Angel Pitarch Pitarch

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius