Villores

Parròquia Sants Joans

Habitants: 42 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Parròquia dels Sants Joans
Telèfon: vegeu Morella
Rector: Rvdo. José Angel Pitarch Pitarch
full parrroquial informatiu

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius