Villores

Parròquia Sants Joans

Habitants: 53 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Parròquia dels Sants Joans
Telèfon: vegeu Morella
Rector: Rvdo. José Angel Pitarch Pitarch

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius

X