Todolella

Parròquia Sant Bartomeu, apòstol

Habitants: 156 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Casa Parroquial
Telèfon: 666.814.416
Rector: Rev. Matteo Bordignon

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius