Santa Magdalena de Polpis

Parròquia Santa Maria Magdalena

Habitants: 776 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça de l’Església, 5
Telèfon: 964.41.52.12
Rector: Rev. Rodrigo Monfort Montañés

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu
(d’octubre a març)(d’abril a setembre)
Dijous17.00h18.00h
Dissabtes i vigilia de festius19.30h
19.30h
Diumenges i festius10.00h

10.00h
X