Sant Rafel del Riu

Parròquia Sant Rafel, arcàngel

Habitants: 484 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Pl. Església, 4
Telèfon: vegeu Rossell
Rector: Rev. Genaro Cachaca Zarzuri

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius