Portell de Morella

Parròquia l’Assumpció de Maria

Habitants: 178 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Església, s/n
Telèfon:  666.814.416
Rector: Rev. Matteo Bordignon

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius

X