Ortells

Parròquia l’Assumpció de Maria

Habitants: 35 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça de l’Església, 1
Telèfon: vegeu Morella
Rector: Rvdo. José Angel Pitarch Pitarch

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius

X