Masriudoms

Parròquia Sant Jaume, apòstol

Habitants: 109 (dades de l’INE de data juliol 2023)
Adreça: Edifici Església, s/n
Telèfon: 669135298
Rector: Rev. Jordi Salvadó Estivill

DiesHivernEstiu )de l’1 de juny al 15 desetembre)
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius17.45h18.45h
Diumenges i festius
X