Herbés

Parròquia Sant Bartomeu

Habitants: 63 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ del Horno, 30
Telèfon: vegeu Vallderoures (arxidiòc. de Saragossa)
Rector: Rvdo. José Orlando Herrera Morales

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius

X