Canet lo Roig

Parròquia Sant Miquel

Habitants: 760 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Església, 2
Telèfon: vegeu Rossell
Rector: Rev. Genaro Cahaca Zarzuri

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius11.00h

11.00h