Alcanar

Parròquia Sant Miquel

Habitants: 8.307 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça Abadia, 4
Telèfon: 977.730.359
Rector: Rev. Emilio Igual Febrer

Horari de Misses

DiesHivernEstiu
(juliol i agost)
De dilluns a dissabte19.00h19.00h
Diumenges i festius 12.15h9.45h (castellà