Finalitza la segona fase de conservació i restauració de l’ermita de Sant Francisco de la Fatarella

Quant a la façana principal de l’ermita s’han reomplert les pèrdues puntuals de morter entre carreus. De manera paral·lela, a la façana lateral de l’ermita i la del darrera s’han sanejat les pèrdues dels revestiments de morter de calç i s’han pintat amb dues capes de pintura mineral al silicat d’un color similar a l’existent. A més, s’ha consolidat el ràfec de les façanes principal i del darrera de l’ermita.

Referent a la casa del majoral s’ha mirat de conservar tot l’arrebossat de morter de calç que es trobava ben fixat sobre la paret de maçoneria. Després en les parts on hi havia presents pedres a la vista, aquestes s’han mira’t de conservar duent a terme un rejuntat amb l’ús del mínim morter de calç possible, d’un color similar a l’existent. A més, s’han substituït tres llindes metàl·liques de les finestres de la façana lateral i dues altres de fusta de les finestres de la façana del darrera per bigues d’olivera, carrasca i pi donades per veïns del municipi. Finalment, a les diverses finestres s’han canviat o instal·lat uns nous reixats de ferro forjat i s’han substituït les fusteries.

Així mateix, s’ha eliminat el morter de ciment portland de les parts baixes dels paraments verticals i s’han reparat les diverses esquerdes i fissures presents en els diversos paraments verticals exteriors d’ambdós edificis.

La segona fase d’obres s’ha dut a terme entre el 16 de juny i el 25 de novembre de 2020. El promotor de l’obra ha estat la Comissió d’Obres de l’Ermita de Sant Francisco, emparada sota el paraigua de la Parròquia de sant Andreu de la Fatarella i el Bisbat de Tortosa, i que en tot moment ha comptat amb la col·laboració del Consistori Municipal. El cost total d’aquesta segona fase d’obres ha ascendit a l’import de 42.041,96€ (IVA inclòs) que s’ha sufragat a través de diverses subvencions concedides per l’Ajuntament de la Fatarella, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona.

Quant a l’ermita de sant Francisco, declarada Bé Cultural d’Interès Local, s’acaba d’erigir l’any 1700 mentre que la casa del majoral ho fa l’any 1739. Sembla que a l’ermita des de la seua gènesis acull peregrinacions de rogatives enfront d’una necessitat greu o molt greu per tal de demanar a Déu salut per hom i aigua pels conreus previ consens de les autoritats civils i religioses. Aquesta es troba situada a una distància d’uns 12 km del nucli urbà de la Fatarella. No obstant això, almenys des del 17 d’abril de 1860, any rere any, es duu a terme la tradicional romeria a l’ermita el dissabte in albis de la setmana de Pasqua.

Comissió d’Obres de l’Ermita de Sant Francisco

X