El Rev. José Luis Arín elegit Administrador Diocesà de Tortosa

SEU VACANT.
ELECCIÓ DE L’ADMINISTRADOR DIOCESÀ

En una solemne celebració eucarística en la qual participen el Sr. Nunci de Sa Santedat a Espanya, quatre cardenals i trenta-vuit arquebisbes i bisbes, tres-cents preveres, trenta-un diaques i uns dos mil fidels, Mons. Enrique Benavent Vidal prengué possessió canònica de la Arxidiòcesi de València el dissabte dia 10 de desembre de 2022, a les 11:00 h., en la Catedral Metropolitana de València. Hi prengueren part una vintena de pre­veres de Tortosa, encapçalats pel Col·legi de Consultors, i  un nombrós grup de feligresos de la diòcesi tortosina que acompanyaren qui ha estat Bisbe de Tortosa durant els darrers nou anys.

Amb la certesa que la Diòcesi de Tortosa ha quedat en Seu Va­cant, Mn. José Luis Arín Roig, membre del Col·legi de Consultors, convocà i presidí el Col·legi de Consultors en ses­sió extraordinària per al dilluns, dia 12 de desembre de 2022, a les 15:30 h, a la sala de reunions de la Cúria Diocesana per tal de procedir a 1’elecció de 1’Administrador Diocesà de Tortosa, tal com està previst pel Codi de Dret Canònic quan la Santa Seu no disposa altra cosa.

 EXTRACTE DE L’ACTA DE L’ELECCIÓ DE L’ADMINISTRADOR DIOCESÀ DE  TORTOSA

A la sala de reunions de la Cúria diocesana de Tortosa, essent les quinze trenta hores del dilluns, dia 12 de desembre de 1’Any del Senyor de dos mil vint-i-dos, convocat i presidit per Mn. José Luis Arín Roig es reuneix el Col·legi de Consultors de la Diòcesi de Tor­tosa. L’ordre del dia té un únic punt, 1’elecció de l’Administrador Dio­cesà, a tenor dels cànons 419 i 421 del CIC. Hi assisteixen els membres següents: Mn. José Luis Arín Roig, Mn. Emilio Vinaixa Porcar, Mn. José Ángel Pitarch Pitarch, Mn. Carlos Luis García Talarn, Mn. Emilio Igual Febrer, Mn. Carlos Alberto París Escura, Mn. Víctor Manuel Cardona Eixarch.

Després de la invocació a 1’Esperit Sant, es designen dos escruta­dors per a 1’elecció de 1’Administrador Diocesà. Els escrutadors desig­nats són: Mn. Emilio Igual Febrer i Mn. Carlos Alberto París Escura. Actua com a secretari, Mn. Víctor Manuel Cardona Eixarch.

Seguidament s’efectua la votació, Mn. José Luis Arín Roig resul­ta elegit en primera votació, Administrador Diocesà, complint així el que mana l’article 238 del Directori per al minis­teri pastoral dels Bisbes Apostolorum Successores, de la Congregació de Bisbes. El secretari del Col·legi de Consultors li pregunta si accepta l’elecció, i lelegit l’accepta.

Finalment el nou Administrador Diocesà dirigeix unes parau­les al Col·legi de Consultors,  i emet la professió de fe davant el Col·legi de Consultors, com mana el cànon 833, 4t del CIC. El secretari en dona fe.

Perquè consti on convingui ho certifiquen i signen el qui presideix, el se­cre­tari de l’elecció i els dos escrutadors, a Tortosa dia dotzè de desembre de l’Any del Senyor de dos mil vint-i-dos.

Signen: Mn. José Luis Arín Roig, Qui presideix; Mn. Víctor Manuel Cardona Eixarch, Secretari; Mn. Emilio Igual Febrer, Escrutador; Mn. Carlos Alberto París Escura, Escruta­dor.

Desprès de la professió de fe de Mn. José Luis Arín Roig com a nou Administrador Diocesà, feta davant el Col·legi de Consultors, es decidí fer una nota de premsa, amb aquest extracte de l’acta aprovada i amb al­tres informacions sobre l’elegit, dirigida als mitjans de comunicació so­cial i a tots els diocesans

Tortosa, 12 de desembre de 2022

Il·lm. Sr. D. JOSÉ LUIS ARÍN ROIG.

Currículum

Llicenciat en Sagrada Escriptura pel Pontifici Institut Bíblic, de Roma. Nascut a Tor­tosa (1/VII/1949) es va educar en el Col·legi La Salle del seu poble, Benicarló, i va ser orde­nat de pre­vere a la capital de la Diòcesi el 17/VI/1973.

Té un llarg currículum parroquial que va començar, ja de diaca i de jove prevere, a la parrò­quia Sant Miquel, d’Alcanar. Després dels anys de llicenciatura a Roma, va exercir suc­cessivament els ministeris de Rector d’El Perelló i del Sagrat Cor, d’Amposta. Va passar des­prés a regir com a Rector la parròquia Sant Blai, de Tortosa, va ser el Moderador d’un Equip Sacerdotal al càrrec del qual estaven les parròquies Sant Blai i Mare de Déu dels Dolors i, darrerament, Rector de la parrò­quia Sant Crist de la Catedral, a Tortosa. A nivell arxiprestal, ha estat arxipreste de Deltebre i d’Amposta.

A nivell diocesà, ha destacat la seva feina docent a distints nivells (professor del Se­minari, director de l’Institut Diocesà de Teologia, professor de l’Institut Superior de Ciències Religioses a Distància “Sant Agustí” i de la “Escola de Teologia per a religioses”, etc.)  també el haver estat membre del Consell Executiu del Sínode Diocesà de 1984-88, Coordinador Di­ocesà de l’àrea d’Educació de la fe i Delegat del Clergat.

Els últims anys ha tingut al seu càrrec l’impuls de la pastoral diocesana com a Vicari Epis­copal de Pastoral i és membre, entre altres, del Consell Episcopal i del Col·legi de Con­sultors. Des del dia 28 de març de 2004 en què en va prendre possessió, és Canonge Lectoral de la SECB de Tortosa. Va estar nomenat Vicari General del Bisbat el 28 de novembre de 2006, succeint a l’Il·lm. Mons. Josep Maria Tomás i Prats. En prengué possessió el 4 de de­sembre, i ha exercit aquest càrrec fins al cessament com a bisbe de Tortosa de Mons. Javier Salinas Viñals (12/01/2013).

El 4 de setembre de 2012 va ser elegit pel Capítol Catedral per a l’ofici de Degà-Presi­dent, càrrec en el que, com prescriu del c. 509 §1,  va estar confirmat pe Mons. Javier Salinas Viñals, bisbe de la diòcesi, el 18 de setembre. En prengué possessió pública en la Sala Capi­tular de la S.E.C.B. de Tortosa el 14 d’octubre en un acte previ a la solemne inauguració de l’Any de la fe per a tota la diòcesi.

Un cop produït a la diòcesi el fet de “Seu vacant” per la presa de possessió de l’Excm. i Rvdm. Javier Salinas Viñals com a bisbe de Mallorca (12-01-2013), el Col·legi de Consultors del bisbat de Tortosa, reunit en ses­sió extraordinària, l’elegí ADMINISTRADOR DIOCESÀ el 14 de gener de 2013, exercint aquest càrrec fins la presa de possessió del nou bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal, el 13 de juliol de 2013.

El 15 de juliol de 2013, el bisbe Mons. Enrique Benavent Vidal el ratificà en el càrrec de Vicari General del bisbat de Tortosa i Moderador de la Cúria, exercint aquests càrrecs fins al cessament com a bisbe de Tortosa, de Mons. Enrique Benavent (10-12-2022).

El 18 de gener de 2018 fou reelegit pel Capítol Catedral per a l’ofici de Degà-President, càrrec en el que va estar confirmat per Mons. Enrique Benavent, bisbe de Tortosa, el 27 de gener. En prengué possessió pública en la Sala Capitular de la S.E.C.B. de Tortosa el 8 de febrer.

Un cop produït a la diòcesi el fet de “Seu vacant” per la presa de possessió de l’Excm. i Rvdm. Enrique Benavent Vidal com a arquebisbe de València (10-12-2022), el Col·legi de Consultors del bisbat de Tortosa, reunit en ses­sió extraordinària, l’elegí ADMINISTRADOR DIOCESÀ, el 12 de desembre de 2022.

Tortosa, 12 de desembre de 2022

X