DOMUND 2023: Cors ardents, Peus en camí III

Els deixebles d’Emmaús, amb els cors ardents després d’escoltar a Jesús, li demanen que continuï amb ells i, al voltant de la taula se’ls van obrir els ulls tot reconeixent-lo com Aquell que parteix el pa, llavors Jesús desapareix de la seua vista (Lc 24, 31). Podem pensar que es va fer invisible a la vista perquè van començar a veure’l dins dels seus cors, per encendre’ls encara més i donant-los força per refer el camí i comunicar a tots l’experiència única de la seua trobada amb el Ressuscitat.

Cada deixeble missioner està cridat a ser, com Jesús i gràcies a l’acció de l’Esperit Sant, aquell que parteix el pa i aquell que és el pa partit per a tot el món. Partir el Pa eucarístic, que és Crist mateix, és l’acció missionera per excel·lència perquè l’Eucaristia és la font i el cim de la vida i de la missió de l’Església, al mateix temps que “una Església autènticament eucarística és una Església missionera” (exhort. Ap. Sacramentum caritatis, 84).

No cal que recordem ara que deixebles de Jesús ho som tots i que, per tant, hem de ser missioners. Per això hem de donar fruits i estar ben units a Ell, unió que hem d’alimentar amb l’Eucaristia i l’oració.

Els deixebles d’Emmaús, que havien obert els ulls, es van posar a l’acció… com Jesús també espera de nosaltres.

Delegació Diocesana de Missions

X