DECRET: Modificació dels Estatuts del Consell de Pastoral Diocesà

X