DECRET del Sr. Bisbe

ENRIQUE BENAVENT VIDAL
PER LA GRÀCIA DE DÉU
I LA BENIGNITAT DE LA SANTA SEU APOSTÒLICA
BISBE DE TORTOSA

El dia 13 de març de 2020, atenent a les circumstàncies extraordinàries motivades per la pandèmia del “Coronavirus” en les nostres terres, secundant les normes  dictades per l’autoritat civil i fent ús de les facultats que em concedia el cànon 87,81 del Codi de Dret Canònic, vaig dispensar, per decret, el precepte de participar en l’Eucaristia els diumenges i festes de precepte … Decret