DECRET d‘aprovació dels estatuts del Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics

X