CRÉIXER EN LA COMUNIÓ (III) 08-10-2017

Un dels reptes més importants que tenim en el moment actual és trobar camins per enfortir els processos de transmissió de la fe a les generacions futures. És cert que encara avui molts pares demanen els sagraments d’iniciació cristiana per als seus fills, i que un nombre considerable d’adolescents i joves reben el sagrament de la confirmació. Però no podem tancar els ulls davant d’una realitat que és preocupant: l’interès a rebre els sagraments moltes vegades no va acompanyat per un interès en què s’inicien en la vivència de la fe, amb la qual cosa la continuïtat en els processos catequètics, una vegada s’han rebut els sagraments, és molt dèbil. Això afecta també la pastoral juvenil: hi ha realitats en la nostra diòcesi i grups de joves que participen regularment en distintes accions eclesials, però seria convenient un major coneixement mutu.

Davant d’aquesta situació, en les orientacions pastorals per als pròxims tres anys se’ns invita a revisar tres àmbits de la vida eclesial: en primer lloc la pastoral familiar. Els primers que tenen la missió de transmetre la fe als fills, com a conseqüència del compromís que van adquirir quan els van presentar a l’Església perquè reberen el baptisme, són els pares. És urgent que en els processos de preparació al matrimoni i en els moviments de pastoral familiar es reflexione i s’acompanye a les famílies perquè puguen realitzar millor aquesta missió. Avui la família cristiana s’està convertint en una realitat minoritària. És necessari reforçar la seua identitat perquè visquen la fe amb alegria i sense cap tipus de complexos.

Els catequistes són fonamentals en la transmissió de la fe. Per a molts cristians han sigut els qui de fet els han introduït en el coneixement de Crist i en la vida de l’Església. Perquè puguen complir bé la seua missió han de comprendre la fe que transmeten i han de ser un referent per als xiquets i joves, per la seua vinculació a la parròquia i per la seua vida espiritual. La necessitat de catequistes no ha de portar-nos a descuidar la seua formació. La fe comuna s’expressa en un llenguatge comú que es troba en els nostres catecismes. Animar als catequistes a què cuiden la seua formació i acompanyar-los en la vivència de la fe ha de ser una prioritat fonamental en les nostres parròquies i comunitats cristianes. Alhora que els agraeixo el servei a l’Església que estan fent, els vull animar que no deixen de preparar-se per a transmetre millor la fe.

Al llarg de l’any tenim en la nostra diòcesi moments de trobada de les distintes realitats de pastoral d’infància i joventut. A més, en la Pentecosta de l’any 2018 acollirem la celebració de l’Aplec de l’Esperit. Són moments de comunió que fan un gran bé als joves que participen en ells, perquè experimenten que no estan sols en el seu desig de seguir Jesús. És important que durant aquest curs animem a tots a participar en aquestes trobades i que les preparem bé. Poden ser una oportunitat per ajudar a tants joves a avançar en el seguiment de Crist.

Amb la meua benedicció i afecte.

+ Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

X