Constitució del Consell Pastoral Diocesà

El dissabte 8 de juny de 2024, Mons. Sergi Gordo Rodríguez va convocar la reunió constitutiva del  Consell Pastoral Diocesà (CPD) al Seminari. El Consell és un organisme eclesial constituït per fidels, preveres i diaques, membres de vida consagrada i laics que ajuda al Bisbe diocesà amb els seus consells, en bé de tota l’Església diocesana. El Papa Sant Pau VI en Eclesiae Santae ens diu que la finalitat del CPD consisteix en fer possible que «la vida i l’activitat del poble de Déu siguin més conformes a l’Evangeli».

S’inicià la reunió amb la pregària litúrgica de l’Hora Menor: Tèrcia.

La Cancellera-Secretària General, Sra. Alba Vilaplana Martín, lliurà a cada membre del Consell la documentació preparada per a la celebració de la primera reunió. Entre altres documents hi era el Decret de modificació dels Estatuts del CPD de la Diòcesi de Tortosa i el Decret de constitució del CPD. A continuació, vam passar al següent punt de l’Ordre del Dia: Salutació del Sr. Bisbe. En primer lloc, vull agrair la vostra acceptació per formar part del CPD. Els membres del CPD han de ser en la mesura del possible, els portaveus  del nostre bisbat, per tal d’arribar als laics dels arxiprestats i també ser transmissors dels temes que hem tractat i dels que volem tractar.

Després de la salutació del Sr. Bisbe, es procedí a la lectura del Decret de constitució del CPD i a mesura que s’anaven llegint els noms dels membres del Consell, cada un d’ells feia una breu presentació sobre la seva persona i el motiu pel qual havia estat escollit/designat per a formar part del CPD. Tot seguit, el bisbe Sergi ens adreçà unes paraules: El nomenament el teniu per a tres anys. Treballeu amb il·lusió i alegria. «Serviu el Senyor amb alegria. A continuació, es realitzà la votació per escollir el Secretari/a del CPD, seguint la normativa establerta.  Sortí elegida com a Secretària, la Sra. Maria Joana Querol Beltrán. Després d’un breu descans, es van elegir per votació 2 membres laics: Sra. Rosa Cid García i la Sra. Montserrat Gibert Bonastre, i; per últim, s’escollí un membre de vida consagrada: la Gna. Cristina Martínez Piérola, STJ;  quedant constituïda la Comissió Permanent pels membres nats, per raó del seu càrrec: Mons. Sergi Gordo Rodríguez, Bisbe de Tortosa; Mn. José Luis Arín Roig, Vicari General; Sra. Alba Vilaplana Martín, Cancellera-Secretària General, i pels membres per raó d’elecció: Sra. Mª Joana Querol Beltrán, Secretària del CPD; Sra. Rosa Cid García; Sra. Montserrat Gibert Bonastre i; Gna. Cristina Martínez Piérola, STJ.

Es van presentar alguns temes per a consultar o informar i continuà la reunió amb el diàleg dels membres fins a les 14 h., on al menjador del Seminari vam compartir un dinar de germanor. Havent dinat i amb l’esperança posada en l’ajuda del Senyor per aquest camí de servei a la diòcesi, ens vam acomiadar fins la propera reunió.

Maria Joana Querol Beltrán

 

X