Celebració de la Vetlla Pasqual a la Catedral

El dia 30 de març, dissabte Sant, a les 22 hores, vam celebrar a la Catedral la Vetlla Pasqual presidida pel Sr. Bisbe, Mons. Sergi Gordo Rodríguez i concelebrada pel M.I. José Ma Membrado Blas i el M.I. Pascual Centelles Llop. L’encarregat de la part musical fou el M.I. Víctor Cardona Eixarch i dirigí els cants el Sr. Joan Redó Brunet. La Resurrecció de Jesús és la gran festa de l’any litúrgic. És la nit santa en la qual Nostre Senyor Jesucrist passà de la mort a la vida.

La celebració de la Vetlla Pasqual consta de quatre parts: 1) Benedicció del Foc; 2) Litúrgia de la Paraula; 3) Litúrgia del Baptisme i 4) Eucaristia. Per a la benedicció del foc ens vam aplegar a la porta principal de la Catedral. Primer el Sr. Bisbe beneí el Foc: “Oh Déu, santifiqueu aquest foc nou, i feu que aquestes festes pasquals abrandin en nosaltres el desig per les coses del cel, per tal que puguem arribar amb el cor pur a la festa de la llum eterna”. Després marcà el Ciri  Pasqual amb una creu dient: “Crist ahir i avui, principi i fi, alfa i omega. D’ell són els temps i els segles. A ell la glòria i el poder per tota l’eternitat. Amén”. Tot seguit col·locà l’encens: “Per les seues llagues glorioses ens guarde i ens conserve Crist, el Senyor. Amén”.

Després encengué el Ciri Pasqual: “Que la llum de Crist ressuscitat gloriosament dissipi les tenebres del cor i de l’esperit”. Il·luminats pel Ciri Pasqual i les candeles que vam encendre els fidels, vam recórrer en processó la nau central de la catedral, mentre el Sr. Bisbe cantava: “Llum de Crist” i l’assemblea responia: “Donem gràcies a Déu”. En arribar els celebrants al presbiteri, s’il·luminà la catedral i es tornà a cantar: “Llum de Crist. Donem gràcies a Deu”. Tot seguit es proclamà el Pregó Pasqual, anunci de la Pasqua i  síntesi de la història de la salvació: «Exultin de joia tots els àngels del cel… Que la terra s’ompli d’alegria, il·luminada i radiant de la claror que ve de la llum del regne etern…»

A continuació en la litúrgia de la Paraula es proclamaren quatre  lectures de l’Antic Testament: La 1ª (Gn 1, 1-2.2). Déu veié  tot el que havia fet, i era bo de debó.  Després el Salm responsorial 103:  “Envieu el vostre Esperit i renoveu la faç de la terra”. Després de cantar el Salm, el Sr. Bisbe feia la pregària.  La 2ª lectura (Gn 22, 1-18). Sacrifici d’Abraham, el nostre pare en la fe. El Salm responsorial 15: “Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi”. La 3ª lectura (Ex 14, 15-15, 1a). Els israelites caminaren per terra eixuta enmig del mar. El Salm responsorial Ex 15: “Cantem al Senyor que s’ha cobert de glòria”. La 4ª lectura (Ez 36, 16-17a. 18-28). Abocaré sobre vosaltres aigua pura i us donaré un cor nou. El Salm responsorial 41: “Com la cérvola es deleix per l’aigua viva, així em deleixo jo per vós, Déu meu”. A continuació de cada Salm, el bisbe Sergi feia una pregària

Tot seguit es van encendre els llums de l’altar i vam cantar: “Glòria a Vós a dalt del cel”. Després es proclamà la lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 6, 3-11): «… Crist, un cop ressuscitat d’entre els morts, ja no mor més. La mort no té cap poder sobre ell». A continuació vam cantar el Salm 117: “Al·leluia. Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, perdura eternament el seu amor”.                                                                               Mn. Josep Ma Membrado proclamà l’Evangeli segons sant Mc (16, 1-7).

El Sr. Bisbe inicià l’homilia. Amics i amigues, germans i germanes, bona Pasqua! Hem proclamat la Paraula de Déu, l’amor més gran, l’amor de Déu amb nosaltres, manifestat en el Fill Jesucrist i en l’Eucaristia on revivim el misteri pasqual. Crist és el vivent pels segles dels segles enmig nostre. El foc que hem beneït és la llum de Crist Ressuscitat. Que Ell sigui l’ajut en les nostres vides, dels qui hi som aquí presents i dels qui no han pogut ser-hi. Sobre aquest Crist hem anat revivint  la història de la salvació. Aquesta és la nostra història i som cridats a lliurar-nos a Crist, tant a Tortosa com d’un cap a l’altre de la nostra diòcesi tortosina. Renovarem les promeses del baptisme a fi que arribi el nostre testimoni, apostant per la veritat de l’Evangeli en aquesta Pasqua 2024. Deixem-nos sorprendre per la  força del Ressuscitat, qui es pot confondre per un caminant com passà amb els deixebles d’Emaús. Demanem-li al Senyor que ens ajude a deixar-nos sorprendre, ja que volem entendre-ho tot. Avui proclamem que Jesús ha ressuscitat i, per què no pot ser una Pasqua per a la nostra diòcesi? Germans i germanes, amics i amigues, Crist ha ressuscitat i la tomba està buida, però plena amb la presència del Ressuscitat; comuniquem-ho amb la gràcia del Senyor, ell que és el nostre Déu, avui i sempre pels segles dels segles. Amén.

A continuació les Lletanies dels sants cantades i tot seguit la benedicció de l’aigua baptismal amb una pregària: «Oh Déu, amb el vostre poder invisible doneu eficàcia admirable als signes dels sagraments, i de moltes maneres us heu valgut de l’aigua que creàreu, per prefigurar la gràcia del baptisme…» «Que davalli, Senyor, pel vostre Fill, fins al fons d’aquesta aigua la força de l’Esperit Sant, perquè tots els qui hauran estat morts i sepultats amb Crist, pel baptisme, ressuscitin a la vida amb ell» El poble aclama: «Beneïu, fonts, el Senyor, cantem-li lloances per sempre». La part inferior del Ciri pasqual fou introduïda a l’aigua beneïda tot i demanant el bisbe Sergi que davalle la força de l’Esperit Sant i tots els participants de la celebració vam tornar a encendre els nostres ciris per renovar les promeses del baptisme. «Renuncieu a Satanàs? Sí, hi renuncio. Renuncieu a totes les seves obres?…Creieu en Déu, Pare Totpoderós, creador del cel i de la terra? Sí, hi crec…»  El Sr. Bisbe va fer l’aspersió, mentre tots cantàvem: “Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare”. A continuació es traslladà l’aigua beneïda a la pila baptismal.

En les pregàries vam demanar pel Papa Francesc, pel bisbe Sergi, pels altres bisbes, preveres i diaques, pels germans malalts i necessitats, pels qui pateixen les conseqüències de les guerres… A cada petició responíem: «Oh Crist, escolteu-nos i tingueu pietat» Tot seguit es van portar les ofrenes i el Sr. Bisbe encensà l’altar i la creu, i Mn. Josep Ma Membrado encensà tots els celebrants i després tots els fidels. I arribat el moment de la Comunió el cant fou: «Jo sóc el Pa de Vida»

Abans de rebre la solemne benedicció pasqual, el Sr. Bisbe ens desitjà una feliç Pasqua de Resurrecció, tant per als qui esteu aquí, com per als qui esteu de pas. El Senyor va canviar la nostra foscor en llum. Que la llum que portàvem aquesta nit il·luminant la nau sagrada de la nostra Catedral, ajudi als germans d’Ucraïna i Terra Santa que estan patint les catàstrofes de les guerres. A tots i a totes, us desitjo una SANTA PASQUA. Ens impartí  la benedicció solemne i al final, amb el goig de la festa de Pasqua, ens digué cantant: «Germans, aneu-vos-en en pau. Al·leluia, al·leluia! Donem gràcies a Déu. Al·leluia, al·leluia!» Tot seguit el cant a la Mare de Déu: “Regina caeli laetare, Al·leluia” i abans d’acomiadar-nos vam cantar: “Germans, avui és un dia gran”.

Donem gràcies a Déu per la celebració solemne de la Vetlla Pasqual i que el Senyor ens ajude a viure aquest temps de Pasqua amb alegria i amb el desig de estimar-lo i estimar-nos més cada dia.

Maria Joana Querol Beltrán

X