Assemblea de Càritas Interparroquial de Tortosa

El dia 22 de març va tenir lloc al saló d’actes de la seu de Càritas, l’Assemblea Interparroquial de Tortosa, presidida per la directora Cinta Jardí, la secretària Consol Sagrera  i  Mn. Ramon Labernié. Hi eren presents els representants de Càritas de les parròquies. La Directora ens donà la benvinguda i ens digué que treballar de bon grat i amb l’esperit de fe, no vol dir que no siguem curosos en la nostra tasca en bé dels germans més necessitats. Avui presentarem l’estat de comptes i balanç de l’exercici de l’any 2023 i el pressupost d’aquest any 2024. Tot seguit ens adreçà la paraula Mn. Ramón Labernié. Una parròquia no serà el que ha de ser, sense Càritas i totes les parròquies de Tortosa  unides, treballem en la mateixa tasca, Càritas interparroquial. Com diu el Papa Francesc, «Càritas és la carícia de l’Església envers els més pobres». És una comunitat que sorgeix de l’amor de Déu.  El Sínode ens parla molt de la caritat. Que el Senyor ens ajude amb la gràcia de l’Esperit Sant, estar sempre atents a les necessitats del proïsme i ser sensibles a les seues mancances, no només materials, sinó també les espirituals. Vam acabar aquestes reflexions amb el Parenostre.

La Secretària donà lectura a l’acta de l’assemblea anterior i s’aprovà per unanimitat. Tot seguit vam passar al següent punt de l’Ordre del Dia, aprovació de la Memòria de l’any 2023 en la qual destaquen el següents punts: Serveis i ajuts, tarja moneder, alimentació infantil, alimentació d’urgència, banc d’aliments, receptes ,altres donacions, projecte ajuntament de Tortosa, roba solidària, mobles, menjador «Mossèn Sol», joguines per Nadal, «Sant Jordi per a tothom» i atenció a les persones a qui se les acull, s’escolta, s’orienta i s’acompanya. Tots aquests punts van ser presentats amb tota rigorositat i amb tots els detalls de manera exhaustiva com sempre.

Dels projectes de Càritas Interparroquial cal destacar: «Projecte Clara» per a dones amb pocs recursos, «Joves amb futur», projecte «UJARIPÈN» en el qual es treballa per millorar les oportunitats de l’ètnia gitana, «La família és clau» donant suport i ajuda a les famílies, projecte «Valentina» que té per objectiu la cohesió i empoderament de grups, «Finançament», on la gran part dels diners provenen de subvencions de l’Ajuntament, Generalitat, Diputació, Habitatge, Fundació Amancio Ortega». Es manifestà l’agraïment a tota la tasca de voluntaris i voluntàries i l’equip de professionals. Després d’un aplaudiment per tota la tasca presentada envers els nostres germans més necessitats, s’aprovà per unanimitat la presentació dels projectes.

A continuació el Sr. Josep Capella, qui porta la part administrativa juntament amb el Sr. Josep Altadill,  presentà l’Estat de Comptes de l’any 2023.  Tot seguit presentà el Pressupost previst per a l’ any 2024.

Pla d’actuació per al 2024: 1) Promoure i millorar els projectes actuals. 2) Potenciar les activitats de Càritas a les parròquies. 3)  Continuar amb la tasca de difusió de l’acció de Càritas. 4) Buscar noves estratègies per aconseguir aliments. 5) Millorar els espais de Càritas Interparroquial. 6) Buscar solucions per a pal·liar la manca d’habitatges socials.

Després d’un torn obert de paraules, finalitzà la reunió amb un petit refrigeri

Maria Joana Querol Beltrán

X